(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwala Nr XXXV/240/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r.

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022

  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Uchwala Nr XXXV/240/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.. poz. 885 z późn. zm.)
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  §1
  1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łączna na lata 2014-2022 zgodnie
  z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2
  do niniejszej uchwały.
  3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  §2
  Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:
  1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości
  limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
  2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
  niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
  wykraczają poza rok budżetowy.
  §3
  Upoważnia się Wójta do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień
  do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.
  §4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  §5
  1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/189/2013 Rady
  Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Łączna na lata 2013-2022 z późniejszymi zmianami.
  (\
  PRZEWODNICZĄCY
  Staniem Starz
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XXXV/240/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.12.2013 r.
  Wyszczególnienie Dochody ogółem
  z tego:
  Dochody bieżące
  w tym:
  Dochody
  majątkowe
  w tym:
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób fizycznych
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób prawnych
  podatki i opłaty
  w tym:
  z podatku od
  nieruchomości
  z subwencji
  ogólnej
  z tytułu dotacji i
  środków
  przeznaczonych
  na cele bieżące
  ze sprzedaży
  majątku
  z tytułu dotacji
  oraz środków
  przeznaczonych
  na inwestycje
  LP 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1,3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
  Formuła [1 1]+[1.2]
  Wykonanie 2011 15 156 101,75 13 010 830,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 271,64 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 14 846 811,30 13 194 755,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 652 055,98 433 969,00 0,00
  Plan 3 kw. 2013 16 013 271,00 14 367 781,00 1 934 043,00 5 897,00 2 461 100,00 1 080 000,00 6 395 467,00 3 316405,00 1 645 490,00 100 000,00 1 545 490,00
  Wykonanie 2013 1) 15 243 024,00 14 097 534,00 1 910 000,00 5 897,00 2 442 800,00 1 070 000,00 6 395 467,00 3 316 405,00 1 145 490,00 0,00 1 545 490,00
  2014 15 800 000,00 14 022 296,00 1 986 732,00 5 000,00 2 256 700,00 1 140 000,00 6 903 253,00 2 709 131,00 1 777 704,00 100 000,00 1 677 704,00
  2015 16 470 000,00 14 500 000,00 1 990 000,00 5 100,00 2 260 000,00 1 140 000,00 6 850 000,00 2 710 000,00 1 970 000,00 70 000,00 1 900 000,00
  2016 16 450 000,00 14 900 000,00 2 010 000,00 5 300,00 2 270 000,00 1 150 000,00 6 860 000,00 2 715 000,00 1 550 000,00 50 000,00 1 500 000,00
  2017 15 100 000,00 15 100 000,00 2 011 000,00 5 100,00 2 270 000,00 1 150 000,00 6 870 000,00 2 716 000,00 0,00 0,00 0,00
  2018 15 400 000,00 15 400 000,00 2 013 000,00 5 200,00 2 280 000,00 1 140 000,00 6 920 000,00 2 720 000,00 0,00 0,00 0,00
  2019 15 700 000,00 15 700 000,00 2 015 000,00 5 300,00 2 280 000,00 1 150 000,00 6 950 000,00 2 721 000,00 0.00 0,00 0,00
  2020 16 000 000,00 16 000 000,00 2 018 000,00 5 500,00 2 290 000,00 1 160 000,00 6 940 000,00 2 715 000,00 0,00 0,00 0,00
  2021 16 400 000,00 16 400 000,00 2 017 000,00 5 500,00 2 290 000,00 1 150 000,00 6 950 000,00 2 720 000,00 0,00 0,00 0,00
  2022 16 800 000,00 16 800 000,00 2 019 000,00 5 600,00 2 290 000,00 1 160 000,00 6 960 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 1
  Wyszczególnienie Wydatki ogółem
  / z tego:
  Wynik budżetu
  Wydatki bieżące
  w tym:
  Wydatki majątkowe
  z tytułu poręczeń i
  gwarancji
  w tym:
  na spłatę przejętych
  zobowiązań samodzielnego
  publicznego zakładu opieki
  zdrowotnej
  przekształconego na
  zasadach określonych w
  przepisach o działalności
  leczniczej, w wysokości w
  jakiej nie podlegają
  sfinansowaniu dotacją z
  budżelu państwa)
  wydatki na obsługę
  długu
  w tym:
  gwarancje i poręczenia
  podlegające wyłączeniu z
  limitów spłaty zobowiązań
  określonych w art. 243 ust. 3
  pkt 2 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz, 1240, z późn. zm.) lub
  art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z
  dnia 30 czerwca 2 0 0 5 1 o
  finansach publicznych (Dz.
  U. Nr 249. poz. 2104,z
  póżn. zm.)
  odsetki i dyskonto
  określone w art. 243
  ust. 1 ustawy lub
  art. 169 ust. 1 ufp z
  2005 r.
  Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
  Formuła [ 2 . 1 ]+ [2.2] [11-12]
  Wykonanie 2011 17 161 334.25 11 413 553,71 0,00 0,00 0,00 219 927,93 219 927,93 5 747 780,54 -2 005 232,50
  Wykonanie 2012 14 600 402,35 12 360 983,30 0,00 0,00 0,00 333 150,46 333 150,46 2 239 419,05 246 408,95
  Plan 3 kw 2013 17 468 271,00 13 606 654,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 3 861 617,00 -1 455 000,00
  Wykonanie 2013 1) 16 698 024,00 13 336 407,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 3 361 617,00 -1 455 000,00
  2014 16 900 000,00 13 303 704,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 3 596 296,00 -1 100 000,00
  2015 15 737 600,00 13 277 431,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 2 460 169,00 732 400,00
  2016 15 672 499,25 13 120 380,25 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 2 552 119,00 777 500,75
  2017 14 280 000,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 744 908,00 820 000,00
  2018 14 402 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 444 000,00 997 500,00
  2019 14 546 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 587 236,00 1 153 064,00
  2020 14 900 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 544 000,00 1 100 000,00
  2021 15 150 000,00 14 675 600,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 474 400,00 1 250 000,00
  2022 15 905 646,00 15 330 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 575 646,00 894 354,00
  Strona 2
  1 z tego:
  w tym: w tym: w tym: w tym:
  Wyszczególnienie Przychody
  budżetu
  Nadwyżka
  budżetowa z lat
  ubiegłych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Wolne środki, o
  których mowa w
  art. 217 ust.2 pkt
  6 ustawy
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Kredyty,
  pożyczki, emisja
  papierów
  wartościowych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Inne przychody
  niezwiązane z
  zaciągnięciem
  długu
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
  Formuła [4.1]+ [4.2]+ [4.3]
  + [4.4]
  Wykonanie 2011 3 247 704,36 0,00 0,00 207 704,36 207 704,36 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 756 686,86 0,00 0,00 156 686,86 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
  Plan3kw. 2013 2 438 200,00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 2 222 305,00 1 320 000,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2013 1) 2 075 895,00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 1 860 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00
  2014 2 046 000,00 0,00 0,00 246 000,00 100 000,00 1 800 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 3
  i
  Wyszczególnienie Rozchody
  budżetu
  z tego /
  Kwota długu
  w tym: Kwota
  zobowiązań
  wynikających z
  przejęcia przez
  jednostk ę
  samorządu
  terytorialnego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształca nych
  jednostka ch
  zaliczanych do
  sektora fina nsów
  publicznych
  Spłaty rat
  kapitałowych
  kredytów i
  pożyczek oraz
  wykup papierów
  wartościowych
  w tym:
  Inne rozchody
  niezwiązane ze
  spłatą długu
  Ł ą c z n a k w o ta
  w y ł ą c z e ń z
  o g r a n i c z e ń d ł u gu
  o k r e ś l o n y c h w art.
  170 u s t . 3 u f p z
  2005 r. o r a z w art
  36 u s t a w y o
  z m i a n i e n i e k t ó r y ch
  u s t a w w z w i ą z k u z
  r e a l i z a c j ą u s t a wy
  b u d ż e t o w e j
  w tym:
  Wskaźnik
  zadłużenia do
  dochodów
  ogółem
  określony w art.
  170 ufp z 2005
  r., bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  określonych w
  pkt 6.1.
  Wskażinik
  zadłużeń ia do
  dochodów
  ogółem, o
  którym mowa w
  .art. 170 ufp z
  2005 r., po
  uwzględnieniu
  wyłączień
  określonych w
  pkt 6. 1 .
  łączna kwota przypadających
  na dany rok kwot wyłączeń
  określonych w: art. 243 ust 3
  pkt 1 ustawy (lub art 169 ust. 3
  pkl 1 ufp z 2005 r ) , art. 121a
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
  r. - Przepisy wprowadzające
  ustawę o finansach
  publicznych (Dz. u . Nr 157,
  poz. 1241, z późn. z m ) oraz
  art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia
  2012 r. 0 zmianie niektórych
  ustaw w związku z realizacją
  ustawy budżelowej (Dz.U. poz.
  1456)
  w tym:
  kwota wyłączeń z
  ograniczeń długu
  określonych w art.
  170 ust. 3 ufp z
  2005 r.
  k w o t a
  p r z y p a d a j ą c y c h na
  d a n y r o k kwot
  w y ł ą c z e ń
  o k r e ś l o n y c h w art
  243 u s t . 3 p k t 1
  u s t a w y l u b art 169
  u s t . 3 p k t 1 u f p z
  2005 r.
  Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7
  Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1]
  W y k o n a n i e 2011 1 085 785,00 1 085 785,00 0,00 0,00 0,00 5 996 800,00 0,00 0,00 39,57% 39,57% 0,00
  W y k o n a n i e 2012 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 5 809 600,00 0,00 0,00 39,13% 39,13% 0,00
  P l a n 3 k w 2013 983 200,00 983 200,00 0,00 0,00 0,00 7 397 323,75 0,00 0,00 46,19% 46,19% 0,00
  W y k o n a n i e 2013 1) 1 147 400,00 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 6 870 818,75 0,00 0,00 45,08% 45,08% 0,00
  2014 946 000,00 946 000,00 0,00 0,00 0,00 7 724 818,75 0,00 0,00 48,89% 48,89% 0,00
  2015 732 400,00 732 400,00 0,00 0,00 0,00 6 992 418,75 0,00 0,00 42,46% 42,46% 0,00
  2016 777 500,75 777 500,75 0,00 0,00 0,00 6 214 918,00 0,00 0,00 37,78% 37,78% 0,00
  2017 820 000,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 5 394 918,00 0,00 0,00 35,73% 35,73% 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 4 397 418,00 0,00 0,00 28,55% 28,55% 0,00
  2019 1 153 064,00 1 153 064,00 0,00 0,00 0,00 3 244 354,00 0,00 0,00 20,66% 20,66% 0,00
  2020 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 144 354,00 0,00 0,00 13,40% 1 3,40% 0,00
  2021 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 894 354,00 0,00 0,00 5,45% 5,45% 0,00
  2022 894 354,00 894 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
  Strona
  Wyszczególnienie
  Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
  której mowa w art. 242 ustawy
  Wskaźnik spłaty zobow..,-ań
  Wskaźnik
  p l a n o w a n e j łącznej
  kwoty spłaty
  z o b o w i ą z a ń , o
  której mowa w art.
  1 6 9 ust. 1 u f p z
  2 0 0 5 r. do
  d o c h o d ó w o g ó ł e m,
  b e z u w z g l ę d n i e n ia
  w y ł ą c z e ń
  o k r e ś l o n y c h w pkt
  5 . 1 . 1 .
  Wskaźnik
  p l a n o w a n e j łącznej
  k w o t y spłaty
  z o b o w i ą z a ń , o
  której mowa w art
  1 6 9 ust. 1 ufp z
  2 0 0 5 r. do
  d o c h o d ó w o g ó ł e m,
  p o u w z g l ę d n i e n iu
  w y ł ą c z e ń
  p r z y p a d a j ą c y c h na
  dany rok
  o k r e ś l o n y c h w pkt
  5 . 1 . 1 .
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o które]
  mowa w art. 243 ust. 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, bez
  uwzględnienia
  zobowiązań związku
  współlworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego i bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  przypadających na
  dany rok określonych w
  pkl 5.1.1,
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której mowa
  w art. 243 ust. 1 ustawy do
  dochodów ogółem, bez
  uwzględnienia zobowiązań
  związku współlworzonego
  przez jednostkę samorządu
  terytorialnego, po
  uwzględnieniu wyłączeń
  przy padających na dany rok
  określonych w pkt 5.1.1.
  Kwota zobowiązań
  związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego
  przypadających do
  spłaty w d a n y m roku
  budżetowym,
  podlegająca doliczeniu
  zgodnie z art. 244
  ustawy
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o które]
  mowa w art. 243 ust 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednoslkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń
  Dopuszczalny wskaźnik
  spłaty zobowiązań
  o k r e ś l o n y w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  w y ł ą c z e ń określonych
  w art. 36 ustawy z dnia
  7 g r u d n i a 2012 r. o
  z m i a n i e niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu o plan 3
  kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Dopuszczalny
  wskaźnik spłaty
  zobowiązań określony
  w art. 243 ustawy, po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w art. 36 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012 r. o
  zmianie niektórych '
  ustaw w z w i ą z k u z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu o wykonanie
  roku poprzedzającego
  rok budżetowy
  Informacja o spełnieniu
  wskaźnika spłaty
  zobowiązań
  określonego w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w pkt 5.1.1..
  obliczonego w oparciu
  o plan 3 kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Infonnacja o
  spełnieniu wskaźnika
  spłaty zobowiązań
  określonego w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w p k t 5.1.1.,
  obliczonego w oparciu
  o wykonanie roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Różnica między
  dochodami bieżącymi a
  wydatkami bieżącymi
  Różnica między
  dochodami bieżącymi,
  powiększonymi 0
  nadwyżkę budżetową
  określoną w pkt 4 1 i
  wolne środki określone
  w pkt 4.2. a wydatkami
  bieżącymi,
  porrmiejszonymi[6]) o
  wydatki określone w pkt
  2.1.2.
  Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9,5 9.6 9.7 9.7 1 9.8 9.8.1
  Formuła [ 1 1 ] - [ 2 1]
  [ 1 . 1 ] + [ 4 . 1 ] + [ 4 . 2 ] -
  [2.11-12.1.21
  ([2.1.1] + [2.1.3.11 +
  [ 5 . 1 ] ) / | 1 ]
  ([2 1.1] + [2.1 3 1) » [SI) -
  151 1 j - l 2 . i l 1] )/[1|
  ( [ 2 . 1 . 1 ] + [2.1.3.1] +
  15.1]) / [1]
  ([2.1 1] + [2.1 3.11 + 15.1]-
  [5 1.1] -12.1.1.1] ) / [ 1]
  (12.1.1].[2.1 31].[5 1M9S]-
  [5.1.IH2.1 i W<)
  ś r e d n i a z trzech
  poprzednich lat [9.6,1 j
  średnia z trzech
  poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [ 9 . 7] [9.6]-[9.7.1]
  W y k o n a n i e 2 0 11 1 597 276,40 1 804 980,76 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 0,00 8,62% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Wykonanie 2 0 1 2 833 772,02 990 458,88 7 , 5 5% 7,55% 7,55% 7 , 5 5% 0,00 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Plan 3 kw 2 0 1 3 761 127,00 977 022,00 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 0,00 8,14% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Wykonanie 2 0 1 3 1) 761 127,00 977 022,00 9,30% 9,30% 9,30% 9,30% 0,00 9,30% 0,00% 0,00% TAK TAK
  2 0 1 4 718 592,00 964 592,00 7,89% X 7,89% 7,89% 0,00 7,89% 8,15% 8,02% TAK TAK
  2 0 1 5 1 222 569,00 1 222 569,00 5,66% X 5,66% 5,66% 0,00 5,66% 6,37% 6,24% TAK TAK
  2 0 1 6 1 779 619,75 1 779 619,75 5 , 5 8% X 5,58% 5 , 5 8 % 0,00 5,58% 6,14% 6,01% TAK TAK
  2 0 1 7 1 564 908,00 1 564 908,00 6,23% X 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 8,05% 8,05% TAK TAK
  2 0 1 8 1 441 500,00 1 441 500,00 7,13% X 7,13% 7,13% 0,00 7,13% 9,78% 9,78% TAK TAK
  2 0 1 9 1 740 300,00 1 740 300,00 7,89% X 7,89% 7,89% 0,00 7,89% 10,28% 10,28% TAK TAK
  2 0 2 0 1 644 000,00 1 644 000,00 7,23% X 7,23% 7,23% 0,00 7,23% 10,27% 10,27% TAK TAK
  2 0 2 1 1 724 400,00 1 724 400,00 7,93% X 7,93% 7,93% 0,00 7,93% 10,24% 10,24% TAK TAK
  2 0 2 2 1 470 000,00 1 470 000,00 5,50% X 5,50% 5,50% 0,00 5,50% 10,62% 10,62% TAK TAK
  Strona 5
  w tym na: Informacje uzupełniające o wybranyo, .odzajach wydatków budżetowych
  z tego:
  Wyszczególnienie
  Przeznaczenie
  prognozowanej
  nadwyżki
  budżetowej
  Spłaty kredytów,
  pożyczek i wykup
  papierów -:
  wartościowych
  Wydatki bieżące na
  wynagrodzenia i
  składki od nich
  naliczane
  Wydatki związane z
  funkcjonowaniem
  organów jednostki
  samorządu
  terytorialnego)
  Wydatki objęte
  limitem art. 226 ust.
  3 ustawy bieżące majątkowe
  Wydatki
  inwestycyjne
  kontynuowane
  Nowe wydatki
  inwestycyjne
  Wydatki majątkowe
  w formie dotacji
  Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
  Formuła [11.3.1]+ [11.3.2]
  Wykonanie 2011 0,00 0,00 5 610 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 0,00 0,00 5 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan3kw. 2013 0,00 0,00 6 620 820,00 1 361 200,00 3 742 634,00 901 217,00 2 841 417,00 2 303 978,00 1 557~ 639,00 0,00
  Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 6 620 000,00 1 361 000,00 3 742 634,00 901 217,00 2 841 417,00 2 303 978,00 1 557' 639,00 0,00
  2014 0,00 0,00 6 100 000,00 1 443 200,00 3 664 808,00 598 512,00 3 066 296,00 2 476 296,00 1 120 000,00 330 000,00
  2015 732 400,00 732 400,00 6 151 200,00 1 448 000,00 2 722 776,50 312 776,50 2 410 000,00 1 100 000,00 1 360 169,00 0,00
  2016 777 500,75 777 500,75 6 182 000,00 1 408 000,00 2 690 000,00 160 000,00 2 530 000,00 2 000 000,00 552 119,00 0,00
  2017 820 000,00 820 000,00 6 215 000,00 1 460 000,00 530 000,00 0,00 530 000,00 530 000,00 214- 908,00 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 6 220 000,00 1 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0,00
  2019 1 153 064,00 1 153 064,00 6 225 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587' 236,00 0,00
  2020 1 100 000,00 1 100 000,00 6 240 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544- 000,00 0,00
  2021 1 250 000,00 1 250 000,00 6 255 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 400,00 0,00
  2022 894 354,00 894 354,00 6 260 000,00 1 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 646,00 0,00
  Strona 6
  Finansowanie programó ,'ojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow„ w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
  w tym' w tym: w tym:
  Dochody bieżące
  na programy,
  projekty lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym: Dochody w tym:
  Wydatki bieżące na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  Wydatki bieżące na
  realizację pro-gramu,
  projektu lub zadania
  wynikające wyłącznie
  z zawartych u mów z
  podmiotem
  dysponującym
  środkami, o totórych
  mowa w art. £5 ust. 1
  pkt 2 ustawy
  Wyszczególnienie
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  majątkowe na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  środki określone w
  art, 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  reałizację programu,
  projektu lub zadania
  finansowane
  środkami ,;
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12,2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
  Formuła
  Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  P l a n 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 540 264,00 540 264,00 540 264,00 1 677 704,00 1 677 704,00 1 677 704,00 598 512,00 598 512,00 59S 512,00
  2015 457 383,00 457 383,00 457 383,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 152 775,00 152 775,00 152 775,00
  2016 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strona
  1
  Wyszczególnienie
  Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samouzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
  Wydatki majątkowe
  na programy,
  projekty lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym: Kwota zobowiązań
  wynikających z
  przejęcia przez
  jednostkę
  samorządu
  terytorialnego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształcanych
  samodzielnych
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Dochody
  budżetowe z tytułu
  dotacji celowej z
  budżetu państwa, o
  której mowa w art.
  196 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r.
  o działalności
  leczniczej (Dz.U. Nr
  112, poz. 654, z
  póżn. zm.)
  Wysokość
  zobowiązań
  podlegających
  umorzeniu, o którym
  mowa w art. 190
  ustawy o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przekształconego
  na zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  likwidowanego na
  zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przejętych do końca
  2011 r. na
  podstawie
  przepisów o
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Wydatki bieżące na
  pokrycie ujemnego
  wyniku finansowego
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  finansowane
  środkami
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Wydatki majątkowe
  na realizację
  programu, projektu
  lub zadania
  wynikające wyłącznie
  z zawartych umów z
  podmiotem
  dysponującym
  środkami, o których
  mowa w art, 5 ust. 1
  pkt 2 ustawy
  Lp 12.4 12.4 1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
  Formuła
  Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 2 946 296,00 2 946 296,00 2 946 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 2 410 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 8
  Wyszczególnienie
  D. : uzupełniające o długu i jego spłacie
  Spłaty rat
  kapitałowych oraz
  wykup papierów
  wartościowych, o
  których mowa w pkt.
  5.1., wynikające
  wyłącznie z tytułu
  zobowiązań już
  zaciągniętych
  Kwota długu,
  którego planowana
  spłata dokona się z
  wydatków budżetu
  Wydatki
  zmniejszające dług
  w tym:
  Wynik operacji
  niekasowych
  wpływających na
  kwotę długu (min.
  umorzenia, różnice
  kursowe)
  spłata zobowiązań
  wymagalnych z lat
  poprzednich, innych
  niż w pkt 14,3.3
  związane z
  umowami
  zaliczanymi do
  tytułów dłużnych
  wliczanych w
  państwowy dług
  publiczny
  wypłaty z tytułu
  wymagalnych
  poręczeń i
  gwarancji
  Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
  Formuła
  Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 946 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 732 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
  2016 777 500,76 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ou 0,00
  2017 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 637 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 793 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 534 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PRZEWO
  RAD;
  Staniała
  :ZACY
  Strona 9
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Załącznik Nr 2
  do Uchwały Nr XXXV/240/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.12.2013r.
  Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Łączna na lata 2014-2022.
  I. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej
  JST przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości
  budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności
  kredytowej jednostki.
  Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego
  aktualizowanego corocznie.
  Założenia prognostyczne powinny być ustalone na podstawie kształtowania się
  sytuacji finansowej w conajmniej dwóch ostatnich latach i przewidywanych
  tendencji rozwoju.
  Inicjatywa w zakresie sporządzania projektu uchwały w sprawie WPF i jej
  zmiany należy wyłącznie do zarządu JST, w przypadku Gminy Łączna do
  Wójta.
  Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:
  a) w załączniku nr 1 do projektu uchwały :
  - wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości
  budżetowych, oraz kwoty długu i jego spłat ( dochody , wydatki, wynik
  budżetu, przychody , rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie
  deficytu, kwotę długu, relację o której mowa w art 243 uofp).
  - objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.
  b) w załączniku nr 2 do projektu uchwały:
  - wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną
  odpowiedzialną za realizację, okres realizacji. Łączne nakłady finansowe,
  limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.
  W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu
  obsługi zadłużenia gminy.
  Nowy wskaźnik zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji
  bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wskaźnik obsługi
  zadłużenia obliczony jest dla każdego roku jako procentowy udział kwot
  przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.
  W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że
  zdolność kredytowa gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.
  Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki
  operacyjnej ( różnica pomiędzy dochodami bieżącymi , a wydatkami
  bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów
  ogółem w trzech ostatnich latach.
  Reasumując - im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość
  finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.
  1. Prognoza dochodów
  W WPF która jest ustalona na lata 2014-2022 wielkości planowanych
  dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2011 i 2012 , oraz
  przewidywanego wykonania roku 2013 przy uwzględnieniu danych
  wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie
  posiadanych danych przewiduje się wzrost dochodów bieżących wynikający z
  wprowadzenia od 1 lipca 2013 roku opłat z tytułu gospodarowania odpadami
  komunalnymi, oraz wynikających z założonego wzrostu dochodów bieżących
  na poziomie 2 %. Założono , że wzrost dochodów bieżących w tym tempie
  będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą.
  Z dochodów majątkowych zaplanowano :
  1. W 2014 roku zaplanowano kwotę 1 777 704 zł jako dofinansowanie do
  inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę
  100 000 zł jako wpływ ze sprzedaży majątku ( nieruchomości gminnych).
  2. W 2015 roku zaplanowano kwotę 1 900 000 zł jako dofinansowanie do
  inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę
  70 OOOzł jako wpływ ze sprzedaży majątku ( nieruchomości gminnych),
  natomiast w roku 2016 kwotę 1 900 000 jako dofinansowanie do inwestycji
  realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę 50 OOOzł jako
  wpływ ze sprzedaży majątku ( nieruchomości gminnych).
  Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia,
  planuje się ogłoszenie powtórnego przetargu na sprzedaż nieruchomości
  gminnych.
  2. Prognoza wydatków
  W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wszystkich jednostek
  budżetowych ,
  - funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
  - na obsługę długu,
  - bieżące utrzymanie jednostek gminnych wynikające z zawartych umów.
  W przedstawionej WPF zauważamy , iż wydatki bieżące wzrastają w
  porównaniu do bieżącego roku budżetowego , co również spowodowane jest
  wzrostem wydatków związanych z organizacją zadań dotyczących
  zagospodarowania odpadów komunalnych, oraz przyjęto stopę inflacji - wzrost
  o 2,4 %, który uwzględniono w kolejnych latach objętych prognozą.
  W latach 2014- 2017 w wydatkach majątkowych zaplanowano realizację
  przedsięwzięć przewidzianych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
  3. Prognoza deficytu budżetu
  Budżet Gminy Łączna na rok 2014 jest budżetem deficytowym - zaplanowano
  deficyt w kwocie 1 100 000 z ł , który zostanie pokryty przychodami z kredytu
  w kwocie 1 000 000 zł, oraz z wolnych środków w kwocie 100 000 zł.
  W następnych latach zaplanowano budżet nadwyżkowy, i tak:
  - w 2015 roku nadwyżka w kwocie 732 400 zł,
  - w 2016 roku nadwyżka w kwocie 777 500,75 zł,
  - w 2017 roku nadwyżka w kwocie 820 000 zł,
  - w 2018 roku nadwyżka w kwocie 997 500 zł,
  - w 2019 roku nadwyżka w kwocie 1 153 064 zł,
  - w 2020 roku nadwyżka w kwocie 1 100 000 zł,
  - w 2021 roku nadwyżka w kwocie 1 250 000 zł,
  - w 2022 roku nadwyżka w kwocie 894 354,00 zł.
  Nadwyżki budżetowe zaplanowane na lata 2014-2022 przeznaczone zostaną na
  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  4. Zadłużenie
  W WPF zaplanowano w 2014 roku przychody pochodzące z :
  - planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 800 000 zł, na spłatę
  wcześniej zaciągniętych kredytów i wydatki majątkowe,
  - wolnych środków w kwocie 246 000,00 zł,
  oraz rozchody do 2022 roku, czyli do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.
  WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2022 roku, w tym relację o której
  mowa w art 243 ufp.
  Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z
  poprzedniego roku + planowany zaciągany dług ( przychody ) - spłata długu
  (rozchody).
  W związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych
  zadłużenie Gminy w 2014 roku wzrośnie. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie
  kredytu na zadania inwestycyjnego pn. ' Budowa kanalizacji w
  miejscowościach Gózd i Łączna'. W latach 2014-2022 cała nadwyżka zostanie
  przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Dane finansowe ujęte w załączniku do projektu uchwały w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem
  uchwały budżetowej na rok 2014.
  II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2022.
  W załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ' Wykaz
  przedsięwzięć do WPF ' ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe :
  1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
  środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt.2 i 3 uofp.
  Wydatki majątkowe na kwotę 2 946 296 zł, z tego:
  Zadania pod nazwą :
  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd i Łączna, mająca na
  celu poprawę warunków życia mieszkańców , oraz przyczyniająca sie do
  ochrony środowiska w gminie . Inwestycja realizowana
  w ramach projektu Program Obszarów Wiejskich. Szacunkowa wartość zadania
  5 100 000 zł, dofinansowanie ze środków unijnych do 4 000 000 z ł .
  Ostateczne kwoty zadania będą znane dopiero po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu
  przetargu. W 2014 roku zaplanowano dofinansowanie 1.000 000 zł, wydatek
  2.000 000 zł
  - budowa systemu informacji przestrzennej województwa
  świętokrzyskiego - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ogólna
  wartość zadania w 2014 r. 84 968 zł, dofinansowanie ze środków Unii
  Europejskiej 65.000 zł.
  Inwestycja , której termin realizacji został kolejny raz przesunięty do realizacji
  zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej projektem na 2014 rok.
  - rozbudowa infrastruktury informacyjnej jednostek samorządu
  terytorialnego - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ogólna
  wartość zadania 259 862,80 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  251 239,64zł. W 2014 roku wartość zadania 231 328 zł, w tym dofinansowanie
  222 704 zł. Inwestycja , której termin realizacji został kolejny raz przesunięty
  do realizacji zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej projektem na 2014
  rok.
  i
  - przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na
  cele społeczno-kulturalne - projekt realizowany w ramach Programu Obszarów
  Wiejskich . Inwestycja realizowana w latach 2013-2014. Szacunkowa wartość
  zadania 976 859 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 500 000 zł. Wartość
  zadania po przetargu 630 000 zł, dofinansowanie 390 000 zł.
  Wydatki bieżące 598 512 zł, z tego zadania:
  - projekt ' Bajkowy świat' - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych
  w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i zapewnienie wysokiej jakości
  usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany od
  2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna wartość
  zadania 1 265 411 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 075 200 zł.W
  2014 roku wydatki 350 829 zł, dofinansowanie 292 581 zł. Zakończenie
  projektu nastąpi w m-cu sierpniu 2014 roku. Po tym tenninie będzie
  kontynuowane zadania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie na tzw.
  trwałość projektu przez kolejne 2 lata .Kontynuacja zadania zaplanowana jest
  od m-ca września 2014 roku poprzez dotację dla Stowarzyszenie w kwocie
  65 000 zł.
  - projekt 'Wyrównywanie szans w Gminie Łączna' realizowany w latach
  2013-2015mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  i przeznaczony dla uczniów SP Gózd , SP Łączna oraz Gimnazjum. Ogólna
  wartość zadania 571 113, w tym wydatki bieżące 533 113 zł, wydatki
  majątkowe 38 000 w żałości zrealizowane w 2013 roku. Zadanie w całości
  realizowane z dotacji. W 2014 roku wydatki zaplanowano w wysokości
  247 683 zł
  2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
  wymienione w pkt 1.1 i 1.2 :
  - budowa kanalizacji Występa -Zalezianka, Jaśle- Stawik termin realizacji
  inwestycji lata 2009-2017. Planowane łączne nakłady finansowe 15 000 000 zł.
  W 2011 roku wykonano projekt. W 2014 roku nie planuje się środków na
  realizację ww. zadania.
  - modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Łączna. Szacunkowy
  koszt zadania 900 000 zł. W 2014 roku zaplanowano wydatek w wysokości
  120 000 zł na wypożyczenie oczyszczalni kontenerowej. W 2014 roku zostanie
  napisany wniosek o dofinansowanie na realizacjię zadania ze środków
  europejskich. «
  PRZEWÓD
  RAD^fl
  Stant,
  IÓZACY
  Star?,
  RADA GMINY )
  ŁĄCZNA
  Wykaz przedsięwzięć do WPF
  Załącznik Nr 3
  do Uchwały NrXXXV/240/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.12.2013 r.
  L.p. Nazwa i cel
  Jednostka
  odpowiedzialna lub
  koordynująca
  Okres
  realizacji Łączne nakłady
  finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018
  od do
  1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 24 158 245,80 3 664 808,00 2 722 776,50 2 690 000,00 530 000,00 0,00
  1.a - wydatki bieżące 1 798 524,00 598 512,00 312 776,50 160 000,00 0,00 0,00
  1.b - wydatki majątkowe 22 359 721,80 3 066 296,00 2 410 000,00 2 530 000,00 530 000,00 0,00
  1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
  realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
  poz.1240,z późn.zm.), z tego:
  8 258 245,80 3 544 808,00 1 412 776,50 2 160 000,00 0,00 0,00
  1.1.1 - wydatki bieżące 1 798 524,00 598 512,00 312 776,50 160 000,00 0,00 0,00
  1.1.1.1
  Projekt 'Bajkowy Świat' utworzenie
  dwóch oddziałów przedszkolnych -
  wyrównanie szans edukacyjnych
  uczniów
  Zespół Szkół w
  Łącznej 2012 2016 1 265 411,00 350 829,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00
  1.1.1.2
  Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
  Zwiększenie umiejętności kluczowych u
  uczniów poprzez udział w zajęciach
  rozwojowych
  Urząd Gminy 2013 2015 533 113,00 24 7 683,00 152 776,50 0,00 0,00 0,00
  1.1.2 - wydatki majątkowe 6 459 721,80 2 946 296,00 1 100 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
  1.1.2.1
  Budowa kanalizacji sanitarnej w
  miejscowościach Gózd i Łączna -
  ochrona środowiska na terenie gminy
  ŁĄCZNA 2009 2016 5 100 000,00 2 000 000,00 1 100 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
  1.1.2.2
  Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa
  Świętokrzyskiego - poprawa
  infrastruktury informacyjnej urzędu gminy
  Urząd Gminy 2007 2014 85 000,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.2.3
  Przebudowa budynku po byłej Szkole
  Podstawowej z przeznaczeniem na cele
  społeczno-kulturalne - zwiększenie
  dostępu mieszkańców zajęć kulturalnooświatowych
  Urząd Gminy 2013 2014 976 859,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ) Strona 1
  kwoty w

  ) Strona
  Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
  zobowiązań
  0,00 0,00 0,00 0,00 8 540 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 8 220 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 6 050 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 5 730 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00
  )
  Strona
  L.p. Nazwa i cel
  Jednostka
  odpowiedzialna lub
  Okres
  realizacji Łączne nakłady
  finansowe
  Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018
  koordynująca od do
  1.1.2.4
  Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej
  jednostek samorządu terytorialnego -
  poprawa infrastruktury informacyjnej
  urzędu gminy
  Urząd Gminy 2007 2014 259 862,80 231 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.2.5
  Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
  Zwiększenie umiejętności kluczowych u
  uczniów poprzez udział w zajęciach
  rozwojowych
  Urząd Gminy 2013 2015 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
  partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
  w pkt 1.1 i 1.2),z tego 15 900 000,00 120 000,00 1 310 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00
  1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.3.2 - wydatki majątkowe 15 900 000,00 120 000,00 1 310 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00
  1.3.2.1
  Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka
  -Jasle-Stawik - ochrona środowiska na
  terenie gminy
  Urząd Gminy 2009 2017 15 000 000,00 0,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00
  1.3.2.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków -
  ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy I-I 2015 900 000,00 120 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00
  Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
  zobowiązań
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
  )
  Strona
  PRZEWODNICZĄCY
  RADYJMMY


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 0953
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 3755 razy

  » uchwała - rozmiar: 1340717 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna