(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXV/241/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2013 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XXXV/241/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211,
  art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,
  art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
  art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 800 000 zł, z tego:
  a) dochody bieżące 14 022 296 zł
  b) dochody majątkowe 1 777 704 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 900 000 zł, z tego:
  a) wydatki bieżące 13 303 704 zł
  b) wydatki majątkowe 3 596 296 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
  budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
  realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 544 808 zł,
  a) wydatki bieżące 598 512 zł
  b) wydatki majątkowe 2 946 296 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
  § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  1) kredytów w kwocie - 1 000 000 zł,
  2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
  gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
  - 100 000 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 2 046 000 zł, rozchody w wysokości 946 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 6.
  § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
  2) celową w wysokości - 33 000 zł, z przeznaczeniem
  na zarządzanie kryzysowe
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na
  podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
  z załącznikiem nr 8
  § 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000zł z tytułu wydawania zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 510 zł na realizację zadań
  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie
  przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań
  określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
  § 8. Ustala się dochody w kwocie 260 000 zł z tytułu wpływów z opłat za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 260 000 zł na funkcjonowanie
  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  § 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych
  zakładów budżetowych: przychody – 1 197 600 zł, wydatki – 1 197 200 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 9.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków
  dochodów jednostek budżetowych: dochody – 156 025 zł; wydatki – 156 025 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 10.
  § 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
  3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.
  § 11. Ustala się limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek ,
  1) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:
  a) kredyty - 1 000 000 zł,
  2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 800 000 zł , w tym:
  a) kredyty 800 000 zł
  § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów,
  o których mowa w § 11 niniejszej uchwały
  § 13. Upoważnia się Wójta do:
  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień
  pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem
  innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie
  gminy,
  2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
  przeniesień w planie wydatków,
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy
  ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Dochody budżetu gminy na 2014 r.
  z tego:
  Dzia
  ł Rozdział § Treść Dochody
  ogółem Dochody
  bieżące
  Dochody
  majątkowe
  1 2 3 4 5 6 7
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000 000 1 000 000
  01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 000 000 1 000 000
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
  z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 1 000 000 1 000 000
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
  europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
  5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
  1 000 000 1 000 000
  020 Leśnictwo 1 000 1 000
  02001 Gospodarka leśna 1 000 1 000
  0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
  odrębnych ustaw 1 000 1 000
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 000 1 000
  60016 Drogi publiczne gminne 1 000 1 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000
  700 Gospodarka mieszkaniowa 155 000 55 000 100 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 000 55 000 100 000
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
  nieruchomości 5 000 5 000 0
  0750
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst
  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
  umów o podobnym charakterze
  50 000 50 000 0
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000 100 000
  720 Informatyka 287 704 287 704
  72095 Pozostała działalność 287 704 287 704
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
  z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 287 704 287 704
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
  europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
  5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
  287 704 287 704
  750 Administracja Publiczna 48 040 48 040
  75011 Urzędy Wojewódzkie 42 920 42 920
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  ustawami
  42 820 42 820
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych ustawami 100 100
  75023 Urzędy Gmin 5 120 5 120
  0920 Pozostałe odsetki 5 120 5 120
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  751
  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
  prawa oraz sądownictwa 913 913
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
  prawa 913 913
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  ustawami
  913 913
  756
  Dochody od osób prawnych,fizycznych i od innych jednostek
  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
  poborem
  4 237 832 4 237 832
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000 2 000
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
  karty podatkowej 2 000 2 000
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od czynności
  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
  jednostek organizacyjnych
  966 000 966 000
  0310 Podatek od nieruchomości 900 000 900 000
  0320 Podatek rolny 1 000 1 000
  0330 Podatek leśny 60 000 60 000
  0340 Podatek od środków transportowych 4 000 4 000
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000
  75616
  Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od spadków
  i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
  lokalnych od osób fizycznych
  541 100 541 100
  0310 Podatek od nieruchomości 240 000 240 000
  0320 Podatek rolny 170 000 170 000
  0330 Podatek leśny 10 000 10 000
  0340 Podatek od środków transportowych 50 000 50 000
  0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000 15 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
  0430 Wpływy z opłaty targowej 500 500
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 50 000
  0690 Wpływy z różnych opłat 600 600
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
  terytorialnego na podstawie ustaw 737 000 737 000
  0400 Wpływy z opłaty produktowej 500 500
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000 10 000
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000 400 000
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 000 60 000
  0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
  odrębnych ustaw 266 000 266 000
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 500
  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 991 732 1 991 732
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 986 732 1 986 732
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000 5 000
  758 Różne rozliczenia 6 903 253 6 903 253
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
  terytorialnego 4 494 049 4 494 049
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 494 049 4 494 049
  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 283 998 2 283 998
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 283 998 2 283 998
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 125 206 125 206
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 125 206 125 206
  801 Oświata i wychowanie 77 010 77 010
  80101 Szkoły podstawowe 27 450 27 450
  0690 Wpływy z różnych opłat 100 100
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 4
  0750
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst
  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
  umów o podobnym charakterze
  26 000 26 000
  0920 Pozostałe odsetki 1 350 1 350
  80104 Przedszkola 49 560 49 560
  0830 Wpływy z usług 49 560 49 560
  852 Pomoc Społeczna 2 147 985 2 147 985
  85212
  Świadczenia rodzinne , świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz
  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
  społecznego
  1 920 053 1 920 053
  0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  ustawami
  1 905 553 1 905 553
  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych ustawami 6 500 6 500
  2910
  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
  mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
  5 000 5 000
  85213
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
  25 605 25 605
  2010
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  ustawami
  14 361 14 361
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin 11 244 11 244
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe 36 791 36 791
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 5
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin 36 791 36 791
  85216 Zasiłki stałe 69 364 69 364
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin 69 364 69 364
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 254 61 254
  0920 Pozostałe odsetki 850 850
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin 60 404 60 404
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 500 7 500
  0830 Wpływy z usług 7 500 7 500
  85295 Pozostała działalność 27 418 27 418
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gminy 27 418 27 418
  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 540 263 540 263
  85395 Pozostała działalność 540 263 540 263
  Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
  z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 540 263 540 263
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
  europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
  5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
  503 111 503 111
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
  europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
  5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
  37 152 37 152
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000 10 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 6
  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
  korzystanie ze środowiska 10 000 10 000
  0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 390 000 0 390 000
  92195 Pozostała działalność 390 000 390 000
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
  europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
  5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
  390 000 390 000
  Dochody ogółem 15 800 000 14 022 296 1 777 704
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 7
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Wydatki budżetu gminy na 2014 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:
  Dzi
  ał Rozdział Nazwa Plan
  na 2014 r. Wydatki
  bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotacje na
  zadania
  bieżące
  Świadczenia
  na rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i 3
  Wydatki
  na na
  obsługę
  długu
  (odsetki)
  Wyd
  atki
  z
  tytuł
  u
  porę
  czeń
  i
  gwar
  ancji
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3
  zak
  up
  i o
  bję
  cie
  akc
  ji
  i u
  dzi
  ałó
  w
  wni
  esie
  nie
  wk
  adó
  w
  do
  spó
  łek
  pra
  wa
  ha
  ndl
  ow
  ego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  01
  0
  Rolnictwo
  i Łowiectwo
  2 080 420 80 420 0 80 420 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000
  01010 Infrastruktura
  wodociągowa
  i sanitacyjna wsi
  2 055 000 55 000 55 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
  01030 Izby rolnicze 3 420 3 420 3 420
  01095 Pozostała
  działalność
  22 000 22 000 22 000
  40
  0
  Wytwarzanie
  i zaopatrywanie
  w energię
  elektryczną, gaz
  i wodę
  111 200 111 200 111 200
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  40002 Dostarczanie
  wody
  111 200 111 200 111 200
  60
  0
  Transport
  i łączność
  791 124 261 124 37 000 169 524 54 000 600 530 000 530 000 0
  60004 Lokalny transport
  zbiorowy
  13 500 13 500 13 500
  60011 Drogi publiczne
  krajowe
  800 800 800
  60014 Drogi publiczne
  powiatowe
  340 500 10 500 10 500 330 000 330 000
  60016 Drogi publiczne
  gminne
  436 324 236 324 37 000 144 724 54 000 600 200 000 200 000
  70
  0
  Gospodarka
  mieszkaniowa
  49 000 49 000 49 000
  70005 Gospodarka
  gruntami
  i nieruchomościa
  mi
  49 000 49 000 49 000
  71
  0
  Działalność
  usługowa
  85 500 85 500 85 500
  71004 Plany
  zagospodarowani
  a przestrzennego
  83 000 83 000 83 000
  71035 Cmentarze 1 500 1 500 1 500
  71095 Pozostała
  działalność
  1 000 1 000 1 000
  72
  0
  Informatyka 316 296 0 316 296 316 296 316 296
  72095 Pozostała
  działalność
  316 296 0 316 296 316 296 316 296
  75
  0
  Administracja
  publiczna
  1 587 620 1 587 620 1 198 820 259 700 129 100 0
  75011 Urzędy
  wojewódzkie
  52 820 52 820 42 820 10 000
  75022 Rady gmin 117 000 117 000 4 000 113 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  75023 Urzędy gminy 1 326 200 1 326 200 1 136 000 189 700 500
  75075 Promocja
  jednostek
  samorządu
  terytorialnego
  30 000 30 000 30 000 0
  75095 Pozostała
  działalność
  61 600 61 600 20 000 26 000 15 600
  75
  1
  Urzędy
  naczelnych
  organów władzy
  państwowej,
  kontroli
  i ochrony prawa
  oraz
  sądownictwa
  913 913 913
  75101 Urzędy
  naczelnych
  organów władzy
  państwowej,
  kontroli
  i ochrony
  państwa
  913 913 913
  75
  4
  Bezpieczeństwo
  publiczne
  i ochrona
  przeciwpożarow
  a
  77 000 77 000 7 100 63 900 6 000
  75412 Ochotnicze straże
  pożarne
  44 000 44 000 7 100 30 900 6 000
  75421 Zarzadzanie
  kryzysowe
  33 000 33 000 33 000
  75
  7
  Obsługa długu
  publicznego
  300 000 300 000 300 000
  75702 Obsługa
  papierów
  wartościowych,
  kredytów
  i pożyczek jst
  300 000 300 000 300 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
  75
  8
  Różne
  rozliczenia
  120 000 120 000 120 000
  75818 Rezerwy ogólne
  i celowe
  120 000 120 000 120 000
  80
  1
  Oświata
  i Wychowanie
  6 290 581 6 290 581 4 612 300 1 044 181 390 000 244 100
  80101 Szkoły
  podstawowe
  3 317 571 3 317 571 2 549 000 246 371 390 000 132 200
  80103 Oddziały
  przedszkolne
  w szkołach
  podstawowych
  252 210 252 210 216 300 21 510 14 400
  80104 Przedszkola 243 300 243 300 214 000 19 800 9 500
  80110 Gimnazja 2 090 500 2 090 500 1 567 000 435 500 88 000
  80113 Dowożenie
  uczniów do szkół
  329 000 329 000 66 000 263 000 0
  80146 Dokształcanie
  i doskonalenie
  nauczycieli
  8 500 8 500 8 500
  80195 Pozostała
  działalność
  49 500 49 500 49 500
  85
  1
  Ochrona
  zdrowia
  77 510 77 510 23 510 44 000 10 000
  85153 Zwalczanie
  narkomanii
  6 000 6 000 6 000
  85154 Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  71 510 71 510 23 510 38 000 10 000
  85
  2
  Pomoc
  społeczna
  2 671 424 2 671 424 430 989 255 181 0 1 985 254
  85202 Domy pomocy
  społecznej
  149 175 149 175 149 175
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 4
  85212 Świadczenia
  rodzinne ,
  świadczenia
  z funduszu
  alimentacyjnego
  oraz składki na
  ubezpieczenia
  emerytalne
  i rentowe
  z ubezpieczenia
  społecznego
  1 913 553 1 913 553 122 826 11 244 0 1 779 483
  85213 Składki na
  ubezpieczenia
  zdrowotne
  opłacane za
  osoby
  pobierające
  niektóre
  świadczenia
  z pomocy
  społecznej,
  niektóre
  świadczenia
  rodzinne oraz za
  osoby
  uczestniczące
  w zajęciach
  w centrum
  integracji
  społecznej
  25 605 25 605 25 605
  85214 Zasiłki i pomoc
  w naturze oraz
  składki na
  ubezpieczenia
  emerytalne
  i rentowe
  70 989 70 989 70 989
  85215 Dodatki
  mieszkaniowe
  3 000 3 000 3 000
  85216 Zasiłki stałe 69 364 69 364 69 364
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 5
  85218 Powiatowe centra
  pomocy rodzinie
  8 000 8 000 8 000
  85219 Ośrodki pomocy
  społecznej
  347 004 347 004 283 841 59 963 3 200
  85228 Usługi
  opiekuńcze
  i specjalistyczne
  usługi
  opiekuńcze
  25 816 25 816 24 322 1 194 300
  85295 Pozostała
  działalność
  58 918 58 918 58 918
  85
  3
  Pozostałe
  działania
  w zakresie
  polityki
  społecznej
  663 512 663 512 0 0 65 000 598 512
  85395 Pozostała
  działalność
  663 512 663 512 65 000 598 512
  90
  0
  Gospodarka
  komunalna
  i ochrona
  środowiska
  877 900 757 900 51 000 595 700 111 200 0 0 0 0 120 000 120 000
  90001 Gospodarka
  ściekowa
  i ochrona wód
  281 200 161 200 50 000 111 200 120 000 120 000
  90002 Gospodarka
  odpadami
  260 000 260 000 51 000 209 000
  90003 Oczyszczanie
  miast i wsi
  16 000 16 000 16 000
  90015 Oświetlenia ulic,
  placów i dróg
  275 700 275 700 275 700
  90019 Wpływy
  i wydatki
  związane
  z gromadzeniem
  środków z opłat
  i kar za
  30 000 30 000 30 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 6
  korzystanie ze
  środowiska
  90095 Pozostała
  działalność
  15 000 15 000 15 000
  92
  1
  Kultura
  i ochrona
  dziedzictwa
  naturalnego
  726 000 96 000 30 000 66 000 630 000 630 000 630 000
  92116 Biblioteki 66 000 66 000 66 000
  92195 Pozostała
  działalność
  660 000 30 000 30 000 630 000 630 000 630 000
  92
  6
  Kultura fizyczna
  i sport
  74 000 74 000 39 000 35 000
  92605 Zadania
  w zakresie
  kultury fizycznej
  i sportu
  44 000 44 000 9 000 35 000
  92695 Pozostała
  działalność
  30 000 30 000 30 000
  Ogółem wydatki 16 900 000 13 303 704 6 361 632 2 836 106 842 400 2 365 054 598 512 300 000 0 3 596 296 3 596 296 2 946 296 0 0
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 7
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w
  tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  rok budżetowy
  2014 (8+9+10+1
  1)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredy
  ty
  i poży
  czki
  zaciąg
  nięte
  na
  realiz
  ację
  zadan
  ia pod
  refun
  dację
  wydat
  ków
  dotacje
  i środki
  pochodzą
  ce
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka
  org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacjisanitarnej
  w miejscowosciach Gózd
  i Łączna 2009-2016
  5 100 000 2 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 100 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Występa,
  Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-
  2015
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  '
  2007-2014
  259 863 231 328 8 624 222 704 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 259 863 231 328 8 624 222 704
  4. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa
  Systemu Informacji Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2014
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  6. 921 92195
  Przebudowa budynku po byłej
  Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele
  społeczno-kulturalne 2013-2014
  976 859,00 630 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 976 859 630 000 240 000 390 000,00
  7. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie
  Łączna 2013-2015 571 113 247 683 0 0 0 37 153,00 210 530,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 533 113 247 683 37 153,00 210 530,00
  wydatki majątkowe 38 000 0
  8. 900 9001 Modernizacja (rozbudowa)
  oczyszczalni ścieków 2014-2015 900 000 120 000 120 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  wydatki majątkowe 900 000 120 000 120 000
  Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 066 296,00 388 592,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 677 704,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 598 512,00 58 248,00 0,00 0,00 37 153,00 503 111,00
  Razem 24 158 246,00 3 664 808,00 446 840,00 1 000 000,00 0,00 37 153,00 2 180 815,00
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy
  2014 (7+8+9+10) dochody własne
  jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte
  na realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodz
  ące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienio
  ne
  w
  art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600
  60014
  Przebudowa drogi powiatowej
  nr 0593 T w miejscowości
  Występa
  330 000 330 000
  Starostwo
  powiatowe zgodnie
  z porozumieniem
  2. 600
  60016
  Budowa drogi w miejscowości
  Klonów ( Budy) - 100 000 100 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600
  60016
  Budowa drogi w miejscowości
  Zajamnie 100 000 100 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Ogółem 530 000 530 000 x
  * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  D. Inne źródła
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
  L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  p. Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2014
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 2 000 000,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
  wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
  Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 2 000 000,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 1 000 000,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 550 000,00 1 000 000,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00
  - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 8 624,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 251 239,64 222 704,00
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000,00 65 000,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 630 000,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa
  i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 976 859,00 630 000,00
  - środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 240 000,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 500 000,00 390 000,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00
  Wydatki majątkowe: 0,00 0,00
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 247 683,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 247 683,00
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 37 153,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 210 530,00
  Wydatki majątkowe: 38 000 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 8 258 245,80 3 544 808,00
  Wydatki bieżące: 1 798 524,00 598 512,00
  - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
  - środki z budżetu krajowego 79 966,95 37 153,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 528 346,05 503 111,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Wydatki majątkowe: 6 459 721,80 2 946 296,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 055 482,16 1 268 592,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 398 539,64 1 677 704,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 4
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
  Lp
  . Treść
  Klasyfika
  cja
  §
  Kwota
  2014 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 2 046 000,00
  I Kredyty i pożyczki 1 800 000,00
  1. Kredyty § 952 1 800 000,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
  środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących
  z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte
  w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
  z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 246 000,00
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI
  . Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 946 000,00
  1. Spłaty kredytów § 992 946 000,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku
  z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
  z budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli
  takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  w 2014 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:
  Dzia
  ł
  Rozdzia
  ł § Dotacje ogółem Wydatki
  na 2014 r. Wydatki bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotac
  je na
  zadan
  ia
  bieżą
  ce
  Świadczenia na
  rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust. 1 p
  kt 2 i 3
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i 3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udział
  ów
  wniesie
  nie
  wkładó
  w do
  spółek
  prawa
  handlo
  wego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  750 75011 2010 42 820,00 42 820,00 42 820,00 42 820,00
  751 75101 2010 913,00 913,00 913,00 913,00
  852 85212 2010 1 905 553,00 1 905 553,00 1 905 553,00 122 826,00 3 244,00 1 779 483,00
  852 85213 2010 14 361,00 14 361,00 14 361,00 14 361,00
  Ogółem 1 963 647,00 1 963 647,00 1 963 647,00 166 559,00 17 605,00 0,00 1 779 483,00
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2014 r
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek
  budżetowych w tym:
  Nazwa zadania Dział Rozdzia
  ł § Dochody
  ogółem
  Wydatki
  ogółem
  W
  yd
  atk
  i
  bie
  żąc
  e
  wynagrodze
  nia i składki
  od nich
  naliczane
  wydatk
  i
  związa
  ne
  z realiz
  acją
  statuto
  wych
  zadań
  Dotacje
  na
  zadania
  bieżące
  Świadczeni
  a na rzecz
  osób
  fizycznych
  Wydatki
  na
  program
  y
  finansow
  ane
  z udziałe
  m
  środków
  ,
  o któryc
  h mowa
  w art. 5
  ust. 1 pk
  t 2 i 3
  Wyda
  tki na
  obsług
  ę
  długu
  (odset
  ki)
  Wydatki
  z tytułu
  poręcze
  ń
  i
  gwaranc
  ji
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na programy
  finansowane z udziałem
  środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udziałów
  wniesienie
  wkadów do
  spółek prawa
  handlowego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  I. Dochody i wydatki związane
  z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jednostkami
  samorządu terytorialnego
  II. Dochody i wydatki związane
  z pomocą rzeczową lub
  finansową realizowaną na
  podstawie porozumień między
  j.s.t.
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Budowa
  drogi
  powiatowej
  w miejscow
  ości
  Występa
  600 60014 330 000 330 000 330 000 330 000
  Ogółem 330 000 330 000 330 000 330 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.
  Przychody Wydatki
  w tym: dotacja
  z budżetu w tym:
  przedmiotowa
  L
  p. Wyszczególnienie Dział Rozdzi

  Stan
  środków
  obrotowy
  ch na
  początek
  roku
  ogółem
  kwota
  netto VAT
  na
  pierwsze
  wyposaż
  enie
  celowa
  na
  zadania
  realizowa
  ne
  z udziałe
  m
  środków
  UE
  celowa
  na
  inwesty
  cje
  ogółem wpłat
  a do
  budże
  tu
  wydatki
  majątkow
  e
  Stan
  środków
  obrotowy
  ch na
  koniec
  roku
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 193 700 193 600 100
  2. Dostarczanie wody 400 40002 0 575 500 103 000 8 200 575 400 100
  3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 600 60016 0 54 000 50 000 4 000 54 000 0
  4. Gospodarka ściekowa i ochrona
  wód 900 90001 0 232 400 103 000 8 200 232 300 100
  5. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 90017 0 142 000 141 900 100
  Ogółem 1 197 600 256 000 20 400 1 197 200 400
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
  XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wydatki nimi finansowane w 2014 r.
  Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział
  Stan
  środków
  finansow
  ych na
  początek
  roku
  Dochody Wydatki
  Stan
  środków
  finansowych
  na koniec
  roku
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Zespół Szkół w Łącznej 801 80110 0 130 020 130 020 0
  2. Szkoła Podstawowa w Goździe 801 80101 0 7 005 7 005 0
  3. Przedszkole w Goździe 801 80104 0 19 000 19 000 0
  Ogółem 0 156 025 156 025 0
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
  XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2014 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 276 400
  1. 400 40002
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do cen
  wody 111 200
  2. 900 90001
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do cen
  ścieków 111 200
  3. 600 60016
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  dopłata do
  odśnieżania
  1 km drogi
  54 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 276 400
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
  XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Dotacje podmiotowe w 2014 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej pokrycie kosztów działalności 66 000
  II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 390 000
  2. 853 85395 Stowarzyszenie
  prowadzenie punktu
  przedszkolnego - trwałość projektu
  'Bajkowy świat'
  65 000
  Ogółem 521 000
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
  XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Dotacje celowe w 2014 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi
  powiatowej w miejscowości Występa 330 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154
  wyłoniona w drodze
  konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
  z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000
  2. 926 92605
  wyłoniona w drodze
  konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Ogółem 375 000,00
  Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 0954
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 3480 razy

  » uchwała - rozmiar: 1295330 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna