(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVI/249/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 stycznia 2014 r.

  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łączna na lata 2013 - 2016”

  UCHWAŁA NR XXXVI/249/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 stycznia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
  Gminy Łączna na lata 2013 - 2016”
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn.
  zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora
  Zabytków - Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łączna na lata
  2013 – 2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXVI/249/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2014 r.
  GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ŁĄCZNA
  NA LATA 2013-2016
  GRUDZIEŃ 2013 R.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 1
  I. Wprowadzenie;
  II. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami;
  III. Uwarunkowania formalno-prawne;
  IV. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa narodowego;
  1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
  zabytkami;
  2. Zabytki i ich ochrona w krajowych i wojewódzkich dokumentach o charakterze
  pomocniczym;
  V. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie Gminy
  Łączna;
  VI. Cele programu w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
  nad zabytkami, cel strategiczny, priorytety i harmonogram działań;
  VII. Ogólna charakterystyka zasobów:
  1. zarys historii Gminy Łączna;
  2. zabytki Gminy Łączna:
  VIII. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego. Analiza szans i zagrożeń.
  IX. Źródła finansowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy wiejskiej
  Łączna na lata 2013-2016.
  I. Wprowadzenie
  Podstawowym celem opracowania programu opieki nad zabytkami jest określenie
  zasadniczych kierunków działań oraz kluczowych zadań, jakie winny być realizowane
  w celu poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Łączna dla
  zachowania śladów przeszłości.
  Zachowanie, ochrona i konserwacja zabytków to jeden z najważniejszych interesów
  publicznych -prawidłowe zachowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ma
  ogromny wpływ na kształtowanie się tożsamości lokalnej.
  Obowiązek opracowania programu wynika z art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca
  2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ma na celu poprawę stanu
  zachowanych zasobów kulturowych przez właściwe eksponowanie walorów
  krajobrazu kulturowego, wykorzystanie w celach edukacyjnych i wychowawczych,
  rozwój turystyki, a także cele społeczne i gospodarcze.
  Program opieki nad zabytkami dla Gminy Łączna jest dokumentem pomocniczym
  i uzupełniającym, nie ma on charakteru aktu prawnego. Program opieki nad zabytkami
  jest elementem samorządowej polityki strategicznej służącym podejmowaniu działań
  w celu poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy.
  Program opieki nad zabytkami wymaga cyklicznej aktualizacji z uwagi na
  zmieniające się przepisy prawa oraz zmieniające się uwarunkowania gospodarcze
  i kulturowe a także zmieniający się stan zasobów dziedzictwa kulturowego.
  Ilekroć w opracowaniu mowa jest o:
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 2
  - ustawie –rozumie się przez to ustawę z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.),
  - programie –rozumie się przez to „Program opieki nad zabytkami Gminy Łączna na
  lata 2013 -2016”
  - gminie –rozumie się przez to Gminę wiejską Łączna;
  - ewidencji –rozumie się Gminną ewidencję zabytków Gminy Łączna, prowadzoną
  w formie papierowej i elektronicznej;
  - zabytku –rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące
  dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej
  epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na
  posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
  - zabytku nieruchomym -rozumie się w szczególności: krajobrazy kulturowe, układy
  urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa,
  dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy
  zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne lub
  działalność wybitnych osobistości bądź instytucji (art.6 ust. 1 pkt 1 ustawy);
  - zabytku ruchomym –rozumie się w szczególności: dzieła sztuk plastycznych,
  rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcje, numizmaty oraz pamiątki
  historyczne, wytwory techniki, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory
  sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne oraz przedmioty
  upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub
  instytucji (art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy);
  - zabytku archeologicznym -rozumie się w szczególności: pozostałości terenowe
  pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty działalności
  gospodarczej, religijnej i artystycznej (art. 6 pkt 3 ustawy);
  - krajobraz kulturowy to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności
  człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art.3 pkt
  14 ustawy);
  Ochronie podlegać mogą nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne
  nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej (art.6 ust.2
  ustawy).
  I. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami:
  Gminny program opieki nad zabytkami ma na celu w szczególności:
  1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
  wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
  2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
  i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
  i równowagi ekologicznej;
  3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
  zachowania;
  4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 3
  5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
  turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi
  środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
  6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
  konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
  7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
  z opieką nad zabytkami.
  Program opieki nad zabytkami dla gminy wiejskiej Łączna opracowano również
  na podstawie:
  - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
  - Gminnego programu opieki nad zabytkami –poradnik metodyczny. Praca
  zespołowa. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Warszawa 2008r. ;
  - Strategii Rozwoju Kraju 2020;
  - Strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego;
  - Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego;
  - Planu Zagospodarowania Polski Wschodniej;
  - Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego;
  - Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016;
  - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020;
  - Wojewódzkiej ewidencji zabytków Województwa Świętokrzyskiego;
  III. Uwarunkowania formalno- prawne.
  Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy prawa dotyczące ochrony
  dziedzictwa narodowego jest Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Zgodnie z art. 5, art. 6 i art. 86 Ustawy zasadniczej ochrona zabytków jest
  obowiązkiem państwa i każdego obywatela.
  Jednym z głównych aktów prawa regulującym szczegółowo zasady ochrony i opieki
  nad zabytkami jest Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
  zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
  Ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy
  administracji publicznej działań władczych (decyzje administracyjne) mających na celu
  trwałe zachowanie zabytku, kontrolę stanu zachowania, zapobieganie zagrożeniom,
  a także uwzględnienie zadań ochronnych i w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
  kształtowaniu środowiska.
  Opieka nad zabytkami ma charakter zindywidualizowany, odpowiedzialnym za jej
  realizację jest właściciel, posiadacz obiektu zabytkowego ( art. 5 ustawy ). Powinien on
  zachować zabytek w jak najlepszym stanie, a także umożliwić dokonanie badań
  naukowych i konserwatorskich.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 4
  Ustawa o samorządzie gminnym określając zadania własne gminy, wymienia również
  te, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do ochrony zabytków. Należą do nich
  sprawy:
  - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz
  gospodarki wodnej,
  - gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
  i opieki nad zabytkami,
  - kultury fizycznej i turystyki, zieleni i zadrzewienia,
  - cmentarzy gminnych,
  - utrzymania gminnych obiektów, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
  administracyjnych,
  - promocji gminy.
  Według art.71.ust. 2.Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
  nad zabytkami w przypadku gdy tytuł prawny do zabytku posiada jednostka samorządu
  terytorialnego, sprawowanie opieki nad zabytkami, określonej w art. 5 ustawy, w tym
  finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
  zabytku, jest zadaniem własnym tej jednostki. Wykonywanie zadań w zakresie kultury
  i ochrony zabytków jest również ustawowym zadaniem samorządów, o czym stanowi:
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Nr
  142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.
  Zgodnie z art. 7, ust. 1 pkt 9 Ustawy o samorządzie gminnym zadaniem własnym
  gminy jest „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (…). W szczególności zadania
  własne obejmują sprawy (...)kultury, w tym (…) ochrony zabytków i opieki nad
  zabytkami”.
  Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu
  i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju
  województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, planu
  zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
  i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania
  przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego, a także decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
  drogowych.
  Przepisy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi zostały ujęte w wielu aktach
  prawnych, m.in. w:
  - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
  156 poz. 1118 z późn. zm.),
  - Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.),
  - Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
  Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 5
  - Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
  Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651),
  - Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
  - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.
  zm.),
  - Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
  kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
  IV. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa narodowego;
  1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
  zabytkami określa Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, którego
  projekt powstał w Warszawie we wrześniu 2013 r. na lata 2013-2016..
  Program kształtuje strefę ochrony poprzez wskazanie kilku podstawowych zasad
  konserwatorskich:
  - zasady primum non nocere-po pierwsze nie szkodzić,
  - zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego
  wartości (materialnych i niematerialnych),
  - zasady minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań
  niekoniecznych),
  - zasady czytelności i odróżnialności ingerencji,
  - zasady odwracalności metod i materiałów,
  - zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym
  poziomie.
  Główne cele KPONZ to:
  „Cel główny: Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków
  w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków;
  Cel szczegółowy 1: Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków
  w Polsce;
  Kierunek działania 1: Porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych;
  Kierunek działania 2: Przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony
  dziedzictwa podwodnego;
  Kierunek działania 3: Wypracowanie jednolitych standardów działania
  konserwatorskiego w odniesieniu do wybranych typów i kategorii zabytków
  nieruchomych zgodnie z obowiązującą doktryną konserwatorską.
  Kierunek działania 4: Wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego;
  Kierunek działania 5: Opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych;
  Kierunek działania 6: Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania
  zabytków nieruchomych;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 6
  Kierunek działania 7: Kontynuacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie
  istotnych ze względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego;
  Cel szczegółowy 2: Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków;
  Kierunek działania 1: Zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków
  poprzez wdrażanie infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach;
  Kierunek działania 2: Wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ
  informacji pomiędzy organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi
  w otoczeniu zabytków objętych ochroną;
  Kierunek działania 3: Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony
  zabytków;
  Kierunek działania 4: Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie
  zabytków;
  Cel szczegółowy 3: Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji;
  Kierunek działania 1: Przygotowanie ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy
  w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005;
  Kierunek działania 2: Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji
  dziedzictwa kulturowego jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej
  i społeczności lokalnych;
  Kierunek działania 3: Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu;
  Kierunek działania 4: Zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego
  odbioru społecznego”
  Kolejnymi dokumentami określającymi strategiczne cele państwa w zakresie ochrony
  zabytków i opiece nad nimi są:
  - Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013 (Warszawa 2004) wraz
  z Uzupełnieniem narodowej strategii rozwoju kultury (Warszawa 2005 r.), która wskazuje
  główne kierunki narodowej strategii rozwoju kultury, analizę wykorzystania środków
  EOG oraz możliwości finansowania kultury ze środków wspólnotowych na programy
  operacyjne.
  Dokumentem służącym wdrożeniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest
  Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego na lata
  2004-2013”. Program ten jest zgodny z narodowym planem rozwoju oraz założeniami
  do Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Podstawą do
  sformułowania Narodowego Programu Kultury Ochrona zabytków i dziedzictwa
  kulturowego jest uznanie sfery dziedzictwa narodowego za podstawę rozwoju kultury
  i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionów, służący wzrostowi
  konkurencyjności regionów dla turystów, inwestorów i mieszkańców.
  2. Zabytki i ich ochrona w krajowych i wojewódzkich dokumentach o charakterze
  pomocniczym:
  a. Strategia Rozwoju Kraju 2020.
  „Rząd przyjął średniookresową Strategię Rozwoju Kraju 2020 r., która określa cele
  rozwojowe Polski na najbliższe osiem lat. Wskazuje ona najważniejsze zadania państwa
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 7
  (wraz z szacunkami finansowymi), które należy zrealizować, by przyspieszyć rozwój
  kraju i osiągnąć zakładane cele społeczne i gospodarcze. Przyjęcie przygotowanej przez
  MRR strategii, potwierdza kluczową rolę resortu jako instytucji odpowiedzialnej za
  dalekosiężne planowanie strategiczne. Strategia proponuje podejście dwukierunkowe,
  polegające na jednoczesnym usuwaniu barier i słabości polskiej gospodarki oraz
  wykorzystaniu jej mocnych stron. Oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Główne
  zadania w tym obszarze to polepszenie sytuacji finansów publicznych oraz
  wypracowanie nowych przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki, opartych na
  wiedzy, kapitale intelektualnym, kapitale społecznym i rezultatach cyfryzacji. Działania,
  które należy podjąć to m.in. dalszy rozwój systemu transportowego (poprawa
  dostępności komunikacyjnej), modernizacja systemu kształcenia w kierunku najbardziej
  aktualnej wiedzy i rozwoju kreatywności oraz umiejętności współpracy,
  upowszechnienie modelu uniwersytetu trzeciej generacji, czyli łączącego edukację
  i badania z wdrażaniem innowacji i biznesem, ułatwienie finansowania działalności
  przedsiębiorstw czy wsparcie dla cyfryzacji i nowoczesnych technologii.
  Wspierana będzie także specjalizacja regionów oparta na ich zasobach
  i możliwościach rozwojowych. Powyższe działania powinny być prowadzone
  z poszanowaniem środowiska naturalnego.”
  b. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 ( Uchwała Nr
  XV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
  - „dokument został opracowany z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,
  rozumianej jako zachowanie równowagi między celami gospodarczymi, społecznymi
  i środowiskowymi. (..)
  Kultura, ochrona dziedzictwa kulturowego:
  Województwo świętokrzyskie posiada bogate zasoby dziedzictwa kulturowego,
  wpływające na pozytywny wizerunek regionu i stanowiące podstawę oferty
  turystycznej regionu. (..) W ramach komponentu INFRA programu Phare SSG na
  terenie województwa świętokrzyskiego realizowanych było 6 projektów
  infrastrukturalnych:
  1. Rozwój Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
  2. Rzowój turystyczny Buska- Zdroju;
  3. Rzowój turystyczny Sandomierza;
  4. Stacja uzdatniania wody regionu w Ponidzie;
  5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  6. Aktywizacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego, ośrodków
  poprzemysłowych w Starachowicach i Ostrowcu Św..(..)
  Świętokrzyskie zaliczane jest do najczystszych ekologicznie regionów Polski,
  posiadające wiele terenów objętych szczególną ochroną konserwatorską, jest obszarem
  o wybitnych walorach zarówno przyrodniczych, kulturowych jak i dydaktycznonaukowych
  interesujących z punktu widzenia turystyki.(..) Będą tworzone warunki do
  rozwoju takich dziedzin jak kultura, sport, ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie
  wykluczeniu społecznemu.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 8
  Kultura jako wartość niezbędna w kreowaniu nowoczesnego, wykształconego
  i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego będzie wspierana poprzez rozbudowę
  i ochronę bazy materialnej placówek kultury, w tym szczególnie zabytków. Turystyczne
  udostępnienie zabytków i ich promocja pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy oraz
  umożliwi pozyskanie dodatkowych środków na renowację. (..)”
  Zasady Strategii Rozwoju Woj.. Świętokrzyskiego:
  „1.programowania;
  2. zrównoważonego rozwoju;
  3. strategicznego zarządzania rozwojem;
  4. kompleksowości i koordynacji;
  5. koncentracji;
  6. partnerstwa;
  7. pomocniczości;
  8. oceny.”
  c. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020-
  aktualizacja:
  „Polska Wschodnia to obszar obejmujący 5 województw: Lubelskie, Podkarpackie,
  Podlaskie, Świętokrzyskie oraz Warmińsko-Mazurskie. Będąc zwartym obszarem
  o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jednym z najsłabszych w Unii
  Europejskiej, makroregion jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki
  regionalnej i pozostaje beneficjentem instrumentów zorientowanych na najbiedniejsze
  regiony Unii Europejskiej.
  Wyrazem szczególnego podejścia do makroregionu było przyjęcie przez Radę
  Ministrów w 2008 r. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do
  roku 2020 – pierwszej i, do roku 2013, jedynej tego typu rządowej strategii
  skierowanej do grupy województw. Dodatkowo, w okresie programowania Unii
  Europejskiej na lata 2007-2013, makroregion został objęty ponadregionalnym wsparciem
  w postaci Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, stając się istotnym
  beneficjentem europejskiej polityki spójności.
  Charakter i skala wyzwań stojących nadal przed Polską Wschodnią sprawiają, że
  niezbędna była kontynuacja i koncentracja działań publicznych, prowadzących do
  skutecznego wykorzystania wewnętrznych potencjałów makroregionu i przełamania
  barier, utrudniających i spowalniających jego rozwój.
  Od chwili przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do
  roku 2020 w grudniu 2008 r. zmieniły się zarówno krajowe, jak i europejskie
  uwarunkowania. Uchwalono nowe unijne i krajowe dokumenty o charakterze
  strategicznym, stanowiące w znacznej mierze odpowiedź na zmieniające się
  uwarunkowania rozwojowe, w tym znaczące spowolnienie gospodarcze, które dotknęło
  Europę.
  W odpowiedzi na te zmiany Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz samorządy
  województw Polski Wschodniej podjęły w czerwcu 2011 r. wspólną inicjatywę
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 9
  odnowienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku
  2020.
  Zaktualizowana Strategia wypełnia lukę między horyzontalną polityką wobec
  wszystkich polskich regionów sformułowaną w Krajowej Strategii Rozwoju
  Regionalnego 2010-2020 a polityką rozwoju poszczególnych regionów w Polsce
  Wschodniej, wyrażoną w Strategiach Rozwoju Województw. Dokument identyfikuje
  dodatkowy, makroregionalny poziom potrzeb i celów rozwojowych w perspektywie do
  2020 r., komplementarny z krajowymi i regionalnymi strategiami rozwoju.
  Proces aktualizacji zakończył się przyjęciem odnowionej strategii przez Radę
  Ministrów 11 lipca 2013 roku. Strategia definiuje potrzebę podejmowania działania na
  rzecz Polski Wschodniej w trzech głównych obszarach:
  1. podnoszenia poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki w oparciu
  o specjalizacje ponadregionalne, przy jednoczesnym wzmacnianiu potencjału sektora nauki
  i badań;
  2. aktywizacji zasobów pracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  3. budowania powiązań transportowych i nowoczesnej infrastruktury
  elektroenergetycznej.
  Prace nad aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
  do roku 2020 były systematycznie wspierane przez środowisko eksperckie: eksperta
  wiodącego – dr
  Pawła Sameckiego oraz ekspertów tematycznych. Ich rolą było dostarczenie
  specjalistycznej wiedzy na temat procesów zachodzących w makroregionie Polski
  Wschodniej na tle analogicznych zjawisk zachodzących w skali całej Polski i Unii
  Europejskiej oraz dbałość o zachowanie logicznej spójności i metodologicznej
  poprawności prowadzonych prac.”
  d. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (
  Uchwała XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego):
  „Dziedzictwo kulturowe
  Specyfika kulturowa regionu
  Region świętokrzyski posiada własną, ukształtowaną na przestrzeni dziejów specyfikę
  kulturową, ściśle związaną z historią Polski i polskości, sięgającą czasów
  najdawniejszych. Wyraża się ona przez:
  · unikatową w kraju ciągłość wieloobszarowych tradycji przemysłowych (..);
  · ciągłość tradycji osadniczych, wyjątkowo wcześnie zapoczątkowanych na
  tradycyjnie rolniczych, południowych i wschodnich terenach lessowych,
  a kontynuowanych na wylesianych obszarach puszczańskich, północnej części regionu;
  · ciągłość wielkoobszarowych wpływów kulturowych i politycznych Krakowa na
  południową połowę regionu oraz Sandomierza na północną (..);
  · lokalne elementy wielokulturowości (..);
  · dominację obszarową ciągłej tradycji kultury katolickiej (..);
  · wybitną rolę Sanktuarium na Świętym Krzyżu (..);
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 10
  · ciągłość bogatych tradycji patriotycznych (..);
  · genius loci dla kronikarzy i historyków polskich oraz poetów i pisarzy (..) jak też
  innych wybitnych osobistości historycznych 9..);
  · żywotność tradycyjnej kultury ludowej (..);
  (..)
  Szanse stwarzane przez zasoby dziedzictwa kulturowego
  Bogactwo zasobów dziedzictwa kulturowego regionu- za równo formalnie uznanych
  za zabytki jak i pozostałych ( w tym historycznych krajobrazów kulturowych, miejsc
  historycznych itp.) daje szanse ich pełnego wykorzystania dla promocji turystycznej
  regionu, stanowi przy tym decydujący składnik tożsamości kulturowej mieszkańców,
  źródło lokalnej dumy, motyw do twórczej kontynuacji wartościowej tradycji
  w kształtowaniu przestrzeni i materiał długofalowych badań naukowych (..). Długotrwały
  stan niepełnego rozpoznania zasobów zmniejsza szanse zachowania potencjalnych
  zabytków, natomiast ograniczony ilościowo zakres pełnej ochrony prawnej skutkuje
  pośrednio realnymi ich ubytkami.
  Do najważniejszych zagrożeń zasobów dziedzictwa kulturowego należą:
  · lokalnie zaniedbany lub zdewastowany krajobraz kulturowy (zwłaszcza na terenach
  wiejskich ), który stwarza ograniczenie rozwoju funkcji turystycznej i wystawia złe
  świadectwo o gospodarowaniu;
  · zachowane ośrodki staromiejskie ( zabytkowe układy urbanistyczne) nie poddane
  remontom i rewaloryzacji mogą utracić walory zabytkowe, zaś koszty odkładanych prac
  remontowych niewspółmiernie rosną;
  · zły stan techniczny wielu obiektów i zespołów zabytkowych będących w dyspozycji
  AWRSP i samorządów lokalnych spowodowany trudnościami ze znalezieniem
  użytkownika lub nabywcy mogącego podołać wymogom rewaloryzacyjnym;
  · opuszczone obiekty sakralne byłych gmin żydowskich, niszczejące zbory i obiekty
  ariańskie, kalwińskie i prawosławne, zarastające cmentarze obcych wojsk, powodują
  wymazywanie materialnych śladów wielokulturowej historii regionu, będącej elementem
  jego tożsamości;
  · ograniczona możliwość adaptacji drewnianych obiektów zabytkowych wiejskiej
  i miejskiej zabudowy mieszkalnej lub gospodarczej na współczesne cele użytkowe,
  wysokie koszty remontów- niewspółmierne do możliwości właścicieli, prowadzą te
  obiekty do ruiny i rozbiórki.
  Bariery i konflikty:
  · barierą dla inwestowania są ustanowione prawnie strefy ścisłej ( pełnej) ochrony
  konserwatorskiej i archeologicznej, istotne ograniczenia stwarzają też pozostałe strefy
  konserwatorskie oraz projektowane obszary chronionego krajobrazu kulturowegostosownie
  do przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury;
  · konflikt pomiędzy rozwojem osadnictwa i infrastruktury technicznej a walorami
  harmonijnego krajobrazu kulturowego otwartego, krajobrazu zabytkowego, zasobami
  dziedzictwa archeologicznego (postępujące rozproszenie zabudowy wiejskiej
  i podmiejskiej, formy agresywne i obce nowych budowli, obiektów lub zespołów, tzw.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 11
  drutowanie krajobrazu, potencjalne niszczenie stanowisk archeologicznych w trakcie
  prac ziemnych i pełna destrukcja na obszarach zbiorników wodnych);
  · konflikt pomiędzy intensywną gospodarką rolno- leśną i eksploatacją surowców
  mineralnych, a zasobami dziedzictwa archeologicznego ( postępujące bezpowrotne
  niszczenie płytkich stanowisk archeologicznych głęboką orką, w tym przy zalesieniach,
  podorywanie kurhanów i grodzisk, nieodwracalne niszczenie stanowisk przez rozległe
  prace melioracyjne i wyrobiska kopalni). „
  e. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego:
  „Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
  lata 2007-2013 jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej
  i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. Cel ten bezpośrednio
  nawiązuje do celów warunkujących i priorytetów „Strategii Rozwoju Województwa
  Świętokrzyskiego do 2020 roku”. Układ osi priorytetowych i operacji Regionalnego
  Programu jest także spójny z priorytetami Strategii Lizbońskiej, Strategicznymi
  Wytycznymi Wspólnoty, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (..)
  Dużą wartość estetyczną, poznawczą i dydaktyczną mają również walory kulturowe.
  Region świętokrzyski zapisał się bogatą przeszłością na kartach historii Polski.
  Przeszłość
  województwa jest bogato udokumentowana licznymi zabytkami kultury materialnej
  i duchowej. Wiele zabytków posiada unikatowe walory w skali europejskiej bądź
  krajowej, pozostałe posiadają duże znaczenie regionalne lub lokalne. Niepowtarzalną
  wartość poznawczą posiadają zabytki techniki.”
  f. Wojewódzki program opieki nad zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na
  lata 2013-2016 (Uchwała XXIX/524/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego):
  Cele i kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami Województwa
  Świętokrzyskiego na lata 2013-2016
  8.1. Cele i kierunki działań
  „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2016”
  jest opracowaniem strategicznym, wieloletnim, które w sposób kompleksowy określa
  cele i działania województwa w zakresie opieki nad zabytkami. Najważniejszym
  założeniem jest ochrona dziedzictwa i krajobrazu kulturowego województwa
  świętokrzyskiego w celu zachowania go dla następnych pokoleń oraz budowania na jego
  bazie tendencji służących rozwojowi regionu, a także integracja społeczności lokalnych
  przy pomocy poszerzania wiedzy o zasobach dóbr kultury i potrzebie ich ochrony.
  Przeprowadzona diagnoza stanu obecnego zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz
  stanu realizacji wymogów ustawowych dotyczących opieki nad zabytkami przez
  samorządy na terenie województwa, umożliwiła określenie celów i kierunków działań,
  które mogą przyczynić się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych
  pokoleń.
  W „Programie Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-
  2016” wyznaczono następujący cel generalny:
  Ochrona i zachowanie materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa
  kulturowego województwa świętokrzyskiego.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 12
  Cele szczegółowe:
  1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego.
  2. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kultowego.
  3. Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości regionalnej w oparciu o dorobek
  kultury materialnej i niematerialnej.
  Dla realizacji tych celów niezbędne jest:
  zintegrowanie działań: jednostek samorządowych wszystkich szczebli, instytucji
  rządowych, kulturalnych, oświatowych i badawczych, organizacji pozarządowych oraz
  właścicieli prywatnych obiektów zabytkowych, podjęcie działań hamujących degradację
  środowiska kulturowego oraz podjęcie działań przywracających wartość obszarom
  i obiektom zabytkowym, kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej województwa
  oraz konieczności zachowania dziedzictwa wśród mieszkańców, właściwe wykorzystanie
  środków zewnętrznych.
  „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2016”
  definiuje cele szczegółowe (strategiczne), kierunki działań i zadania, których realizacja
  ma służyć osiągnięciu celu generalnego.
  Układ celów szczegółowych i kierunków działań w ramach „Programu Opieki nad
  Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2016”
  Cele szczegółowe:
  1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego.
  Kierunki działań:
  1.1. Rozpoznanie i dokumentacja zasobów zabytkowych.
  1.2. Ochrona zabytków ruchomych.
  1.3. Ochrona zabytków nieruchomych.
  1.4. Ochrona zabytków archeologicznych.
  1.5. Ochrona zabytkowych układów architektonicznych.
  1.6. Stwarzanie warunków dla powstania i rozwoju parków kulturowych oraz ochrona
  krajobrazu kulturowego.
  2. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego.
  Kierunki działań:
  2.1. Poprawa dostępu do zasobów dziedzictwa.
  2.2. Promocja zasobów dziedzictwa kulturowego.
  2.3. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju regionalnym.
  3. Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości regionalnej w oparciu
  o dorobek kultury materialnej i niematerialnej.
  Kierunki działań:
  3.1. Kultywowanie tradycji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego.
  3.2. Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 13
  Cel szczegółowy 1.
  Ochrona i zachowanie dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego.
  Podstawą do realizacji działań ochronnych jest prowadzenie ewidencjonowania
  zasobów, badań oraz dokumentacji obiektów i terenów zabytkowych. Ponadto dla
  realizacji tego celu konieczna jest współpraca służb konserwatorskich, samorządów
  lokalnych właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych. Ważne jest jednak, aby to, co
  zachowało się z minionych wieków, znalazło godne miejsce w kształtowanej przez nas
  rzeczywistości.
  1.1. Rozpoznanie i dokumentacja zasobów zabytkowych.
  Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach posiada uaktualnioną listę zabytków
  rejestrowych – nieruchomych i archeologicznych – województwa świętokrzyskiego,
  stanowiącą Wojewódzką Ewidencję Zabytków. Uzupełnieniem do ww. wykazów
  powinny być gminne ewidencje i programy opieki nad zabytkami, które pomogą
  stworzyć pełny obraz zabytkowej tkanki regionu.
  Ważną rolę w pełnym poznaniu i udokumentowaniu obiektów zabytkowych regionu
  pełnią środowiska naukowe – niezbędna jest współpraca tych środowisk ze służbami
  konserwatorskimi i samorządami lokalnymi.
  1.2. Ochrona zabytków ruchomych.
  Muzea i inne instytucje gromadzące zbiory są najwyższą formą ochrony zabytków
  ruchomych, stanowią też cenne świadectwo kultury regionu. Ważną ich rolą jest też
  działalność edukacyjna, popularyzatorska oraz naukowa. Cenne zabytki ruchome
  znajdują się również poza obiektami muzealnymi – np. w obiektach sakralnych, jako
  wyposażenie wnętrz i w prywatnych kolekcjach.
  W zakresie ochrony zabytków ruchomych celowe są działania dotyczące lepszego
  zabezpieczenia, ekspozycji i promocji, zarówno obiektów je gromadzących, jak i samych
  zbiorów.
  1.3. Ochrona zabytków nieruchomych.
  Ochrona zabytkowego obiektu nieruchomego należy do obowiązków właściciela
  obiektu. Konserwacje, remonty oraz wszelkie prace inwestycyjne w obiektach
  zabytkowych powinny być prowadzone po zinwentaryzowaniu obiektu, przeprowadzeniu
  badań archiwalnych, historycznych i techniczno-naukowych, mających na celu ustalenie
  stanu technicznego obiektu oraz określenia zakresu koniecznych prac konserwatorskich.
  W województwie świętokrzyskim wiele obiektów zabytkowych wymaga prac
  konserwatorskich, remontowych, adaptacyjnych. Przyczyną takiego stanu jest brak
  środków finansowych, zwłaszcza jeśli chodzi o obiekty będące własnością samorządów
  lub osób prywatnych. Pomoc w pozyskaniu
  środków na niezbędne prace może być kluczowym elementem wspierającym ochronę
  tych obiektów.
  1.4. Ochrona zabytków archeologicznych.
  Na terenie województwa świętokrzyskiego największe skupiska osadnictwa
  prehistorycznego i działalności człowieka występują w dolinach rzecznych i te obszary
  są, do chwili obecnej, najlepiej rozpoznane. Dla prowadzenia identyfikacji zabytków
  archeologicznych województwa świętokrzyskiego w ramach Archeologicznego Zdjęcia
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 14
  Polski konieczne są dalsze badania terenowe. Ochrona stanowisk archeologicznych
  wymaga współpracy służb konserwatorskich z władzami lokalnymi, zwłaszcza
  w zakresie uwzględnienia ich w planach zagospodarowania przestrzennego oraz działań
  edukacyjnych dla mieszkańców o konieczności i celowości ochrony tych zabytków.
  Najlepszą formą ekspozycji zabytków archeologicznych jest ich prezentowanie „in
  situ”, czyli w miejscu odnalezienia. Szczególne znaczenie mają obiekty o tzw. własnej
  formie terenowej (grodziska, kurhany), które w szczególny sposób modelują krajobraz
  kulturowy. Taka forma prezentacji jest jednak zależna od możliwości terenowych
  i organizacyjnych oraz od skali znaleziska. Zdecydowana większość obiektów
  archeologicznych znajduje się jednak pod ziemią i jest z reguły niewidoczna. Stanowiska
  te eksponuje się na powierzchni w postaci nagromadzenia różnego rodzaju zabytków
  ruchomych (ceramika, kości, krzemienie, odpady produkcyjne). Niewielka ich część
  pozyskana w trakcie badań wykopaliskowych i prospekcji terenowej jest przechowywana
  i eksponowana w muzeach.
  1.5. Ochrona zabytkowych układów architektonicznych.
  W postępujących procesach urbanizacyjnych kształtowanie właściwej polityki
  przestrzennej powinno odbywać się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jest to
  szczególnie istotne, jeśli się ma do czynienia z koniecznością zachowania
  i wyeksponowania walorów zabytkowych, kulturowych, krajobrazowych miejscowości.
  Degradacja miast dotyczy głównie wprowadzania budynków lub obiektów obcych
  kulturowo (np. ciągów komunikacyjnych) w przestrzeń, bez powiązania z dotychczasową
  strukturą. Szczególne zniszczenia zabytkowej tkanki i układu przestrzennego widoczne
  są na terenach wiejskich.
  W ostatnich latach wiele centrów miast i miejscowości na terenie województwa
  zostało poddanych rewitalizacji. Przeprowadzone procesy służą nie tylko
  powierzchownej odnowie, ale mają wprowadzić ład przestrzenny, zahamować procesy
  degradacyjne, przynieść pozytywne skutki społeczne oraz pobudzić rozwój gospodarczy.
  1.6. Stwarzanie warunków dla powstania i rozwoju parków kulturowych oraz
  ochrona krajobrazu kulturowego.
  Na terenie województwa świętokrzyskiego jest tylko jeden pomnik historii
  (Krzemionki – kopalnie krzemienia z epoki neolitu położone we wsi Sudół w gminie
  Bodzechów) oraz jeden park kulturowy (w centrum miasta Końskie) – te formy ochrony
  zabytków stosowane są bardzo rzadko. Częściej wykorzystywaną formą ochrony jest
  możliwość wydzielania strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytkowych obiektów lub
  układów przestrzennych.
  Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę krajobrazu
  kulturowego województwa świętokrzyskiego poprzez m.in. analizowanie możliwości
  tworzenia parków kulturowych dla obszarów wyróżniających się krajobrazowo,
  posiadających zabytki nieruchome charakterystyczne dla miejscowej tradycji
  budowlanej. Park kulturowy może być powoływany przez radę gminy, po uzgodnieniu
  z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
  Działania takie przyczynią się do utrzymania ładu przestrzennego,
  charakterystycznych wzorców architektonicznych, a także wzmocnią tożsamość
  regionalną.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 15
  Cel szczegółowy 2. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa
  kulturowego.
  Harmonijne włączenie aspektów dziedzictwa kulturowego województwa
  świętokrzyskiego w zachodzące zmiany cywilizacyjne daje możliwość właściwej jego
  ochrony oraz efektywnego wykorzystania. Dziedzictwo kulturowe to zarówno obiekty
  zabytkowe (zabytki nieruchome, ruchome, archeologiczne), jak i dziedzictwo
  niematerialne. W zarządzaniu ochroną dziedzictwa kulturowego ważną rolę powinny
  odgrywać prawne i organizacyjne narzędzia oddziaływania na procesy kształtowania
  krajobrazu kulturowego, przy uwzględnieniu zasad ekonomii i przy wykorzystywaniu
  metod nowoczesnego marketingu.
  2.1. Poprawa dostępu do zasobów dziedzictwa.
  Poprawa dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego powinna polegać na
  tworzeniu baz danych (w tym przestrzennych), unowocześnianiu obiektów i metod
  wystawienniczych, zastosowaniu nowoczesnych technik katalogowania, zabezpieczania
  i konserwacji zbiorów oraz rozwoju usług towarzyszących.
  2.2. Promocja zasobów dziedzictwa kulturowego.
  Efektywna, nowoczesna opieka nad zabytkami wymaga podejmowania
  profesjonalnych działań marketingowych, zgodnych z wymogami współczesnego rynku.
  Działania te powinny obejmować: organizację systemu informacji o zabytkach
  i dziedzictwie kulturowym, promowanie w tym zakresie województwa na targach
  i imprezach ogólnopolskich i zagranicznych, wspieranie lokalnych imprez
  popularyzujących dziedzictwo kulturowe.
  2.3. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju regionalnym.
  Efektywne i nowoczesne zarządzanie zabytkami wymaga tworzenia odpowiednich
  rozwiązań organizacyjno-technicznych, które będą umożliwiały współpracę z szerokim
  kręgiem zainteresowanych opieką nad zabytkami i prorozwojowym wykorzystaniem
  dziedzictwa kulturowego regionu. Dziedzictwo kulturowe może być pomocne w rozwoju
  regionalnym poprzez takie działania jak: przeznaczenie obiektów zabytkowych na cele
  społeczne i gospodarcze, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na bazie walorów
  środowiska kulturowego, promowanie lokalnych produktów, wytwórców i rzemiosła.
  Działania te mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.
  Cel szczegółowy 3. Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości regionalnej
  w oparciu o dorobek kultury materialnej i niematerialnej.
  Budowanie tożsamości regionalnej na obszarze województwa świętokrzyskiego może
  dotyczyć działań podejmowanych zarówno dla całego jego obszaru, jak i dla konkretnych
  rejonów (nie tylko w rozumieniu administracyjnym, ale i kulturowym). Teren
  województwa jest zróżnicowany kulturowo, jednocześnie jednak pozostaje związany
  historią i tradycją.
  Ważnym elementem niezbędnym dla realizacji tego celu jest kształcenie
  społeczeństwa w duchu poszanowania dla historii i wartości lokalnego dziedzictwa oraz
  budowanie klimatu społecznego zrozumienia dla idei potrzeby ochrony nie tylko
  istniejących zasobów materialnych, ale i zachowania tradycji niematerialnych.
  3.1. Kultywowanie tradycji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 16
  Lokalne tradycje, świadczące o kulturze regionu, wymagają odpowiednich warunków
  dla ich kultywowania. Architektura, zagospodarowanie, folklor, twórczość artystyczna,
  lokalne
  rzemiosło, tradycje gospodarcze wzmacniają poczucie tożsamości i identyfikację
  mieszkańców z regionem, ale wymagają wsparcia m.in. ze strony lokalnych samorządów
  i samorządu województwa.
  Celowym jest wspieranie stowarzyszeń i podmiotów organizujących cenne inicjatywy
  związane z ochroną i propagowaniem dziedzictwa kulturowego oraz tworzeniem na jego
  bazie nowych wartości uatrakcyjniających krajobraz kulturowy województwa
  świętokrzyskiego.
  3.2. Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
  Kształtowanie świadomości społecznej w aspekcie posiadanych przez województwo
  świętokrzyskie zasobów dziedzictwa kulturowego wpływa na poszanowanie dorobku
  kultury, wzrost zainteresowania historią, tradycją i zabytkami. Jest to działanie ciągłe,
  wymagające opracowania odpowiednich programów edukacyjnych dla różnych grup
  odbiorców, udostępniania szerszej grupie odbiorców wyników badań naukowych,
  współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi, samorządami, mieszkańcami. Efektem
  tych działań powinno być podniesienie aktywności społecznej w zakresie ochrony
  zabytków i kultywowania tradycji.”
  V. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie Gminy
  Łączna:
  1. Strategia Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020:
  „Planowanie i zarządzanie strategiczne rozwoju jednostek terytorialnych jest obecnie
  zjawiskiem naturalnym i koniecznym w warunkach członkostwa Polski w Unii
  Europejskiej, gdzie mechanizmy polityki regionalnej skierowane są jedynie na projekty
  rozwojowe wyraźnie umiejscowione w szerszej strategii działań jednostek samorządu
  terytorialnego.
  Planowanie strategiczne na szczeblu lokalnym jest wyrazem inicjatywnej funkcji
  władzy samorządowej wynikającej z troski o jak najlepszą przyszłość mieszkańców
  gminy.
  Należy podkreślić, że planowanie strategiczne rozwoju gminy nie zastępuje prawa
  wolnego rynku. Uzupełnia je i powinno wzmacniać kondycję rynku, przynajmniej
  w skali lokalnej. W ramach planowania strategicznego należy więc wyjść poza realia
  wolnego rynku i poza zakres bieżących obowiązków komunalnych należących do
  samorządowej administracji lokalnej.
  Planowanie strategiczne w układach terytorialnych ma charakter ciągły i niedomknięty
  w przyszłości. Ciągłość tego rodzaju planowania polega na systematycznym
  redagowaniu ustaleń i ukierunkowań rozwoju na zmiany
  we wszelkich istotnych uwarunkowaniach wewnętrznych i w szeroko rozumianym
  otoczeniu przestrzennym danej jednostki, w tym przypadku Gminy Łączna. Ciągłość
  planowania strategicznego i zmienność parametrycznych jego uwarunkowań nie oznacza
  narażania dokumentów planistycznych i odpowiadających im działań w sferze
  zarządzania na permanentną nieaktualność.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 17
  Planowanie strategiczne zachowuje cechę elastyczności wobec zmieniających się
  uwarunkowań, jak też wobec wzrostu stopnia ich rozpoznania i oceny. Strategia rozwoju
  jako zoperacjonalizowana idea określająca uporządkowany układ działań zmierzających
  do osiągnięcia określonych preferencji wyrażonych w celach uwzględniających
  rzeczywisty stan gospodarczy danego obszaru (np. gminy) i warunki życia jego
  mieszkańców, a także aspiracje w tym zakresie. (..)
  Strategia rozwoju gminy jest planistycznym dokumentem otwartym o dwojakim
  znaczeniu. Jest otwarta ze względu na ciągłe możliwości aktualizacji uwarunkowań oraz
  ze względu na niedomknięty (niekompletny) zbiór działań operacyjnych, czyli propozycji
  programowych i nieoprogramowanych - zadań. Zawarte w dokumencie strategii
  programy mogą być też stopniowo konkretyzowane, poczynając od zapisu ogólnej ich
  koncepcji aż do skonkretyzowanej formy projektów i biznesplanów. (..)
  Aż 55 z 62 ha powierzchni Gminy objętych jest różnymi formami ochrony przyrody
  (patrz tab. 8.). Są to głównie parki narodowe i obszary chronionego krajobrazu.
  W gminie ustanowione są 3 pomniki przyrody: skałki w formie bloków skalnych, baszt
  i stołów o wysokości 5 m, zbudowanych z piaskowców dewońskich, położone na
  północnym zboczu Góry Bukowej; dwie sztuki modrzewia europejskiego o obwodzie
  3,47 m i 3,19 m (wiek ok. 200 lat), zlokalizowane w obwodzie 66c leśnictwa Barcza;
  a także cis pospolity o wysokości 5 m położony w oddziale 58d leśnictwa Osieczno.(..)
  Na terenie gminy Łączna znajdują się dwa kościoły parafialne i jedna kaplica:
  - Kościół parafialny p.w. św. Kazimierza w Występie;
  - Kościół parafialny p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kamionkach (zabytkowy);
  - Kaplica w Zaleziance.
  (..)Trzecia grupa problemów wynika z niecałkowitego zabezpieczenia
  i wykorzystania wartości przyrodniczych. Dotyczy to w szczególności braku
  pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w czystych lasach i możliwościach
  rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie, który jest niewątpliwie wyjątkowo
  atrakcyjny krajobrazowo.
  Czwartą wreszcie grupą problemów na terenie gminy jest niewystarczający poziom
  infrastruktury społecznej, w tym stan techniczny obiektów szkolnych (z uwagi na
  reformę szkolnictwa) oraz brak Gminnego Ośrodka Kultury.
  Hierarchia potencjałów rozwojowych
  Najważniejszym z potencjałów rozwojowych Gminy są: sprzyjające warunki do
  rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, turystyki weekendowej, szkolnej, konnej
  i rekreacyjno-zdrowotnej oraz zrestrukturyzowane rolnictwo, które da możliwość
  rozwoju działów specjalnych w produkcji rolniczej. Bardzo duże znaczenie mają
  równocześnie potencjały tkwiące w czystych ekologicznie lasach, zasobach użytków
  zielonych. Jest jednak potrzebne działanie zarówno na szczeblu krajowym (polityka
  państwa) jak i lokalnym - w zakresie restrukturyzacji rolnictwa, podnoszenia
  świadomości mieszkańców w dziedzinie rolnictwa i ekologii oraz tworzenia stosownej
  infrastruktury. Warto również podkreślić gotowość władz samorządowych Gminy do
  podjemowania innowacyjnych działań służących rozwojowi lokalnemu, w tym
  podejmowanych w partnerstwie, np. w ramach Lokalnej Grupy Działań – Wokół Łysej
  Góry.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 18
  Uwzględniając podstawowe kryteria kwalifikacyjne zidentyfikowanych potencjałów
  rozwoju gminy można ułożyć je w następującym porządku hierarchicznym:
  1. rozwój rolnictwa, z uwzględnieniem działów specjalnych;
  2. rozwój agroturystyki i turystyki weekendowej, szkolnej, konnej i zdrowotnorekreacyjnej;
  3. rezerwy terenów z możliwością przeznaczenia ich dla rozwoju różnych funkcji,
  w tym turystycznej i mieszkalnej jako bazy dla miasta Kielc, przemysłu, handlu i usług,
  i innych dziedzin działalności;
  4. gotowość władz samorządowych gminy do samoorganizacji na rzecz rozwoju, a także
  do partnerskiej współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym.
  (..)
  Dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy wiejskiej Łączna ważnymi
  uwarunkowaniami obiektywnymi będą:
  - właściwe i sprawne zarządzanie na szczeblu krajowym i regionalnym programami
  operacyjnymi funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  - potencjał kadrowy i organizacyjny Gminy pozyskującej środki finansowe na inwestycje
  prorozwojowe ze źródeł funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  - sposób i tempo dostosowań polskiej gospodarki, w tym także lokalnej gospodarki
  przestrzennej do warunków konkurencji w ramach Unii Europejskiej. Chodzi tu
  o standardy produktów rolnych, które będą wytwarzane w gminie;
  - standardy infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, system komunikacyjny
  i system prawny regulujący przebieg działalności gospodarczej;
  - osiąganie na terenie kraju i regionu standardów nowoczesnej infrastruktury
  ekonomicznej, pełniącej trzy zasadnicze funkcje w gospodarce rynkowej, to jest:
  obsługującej obrót kapitału, usprawniającej i intensyfikującej organizację wymiany
  handlowej oraz wspomagającej rozwój przedsiębiorczości. Te funkcje nie muszą być
  zorganizowane w komplecie na terenie gminy lecz gospodarka gminy powinna mieć do
  nich dostęp;
  - uaktywnienie rządowej polityki rolnej na rzecz wzrostu koniunktury na produkty rolne;
  - uaktywnienie polityki gospodarczej państwa, w tym szczególnie polityki współpracy ze
  Wschodem;
  - osiąganie coraz sprawniejszej sieci drogowej;
  - sprawna realizacja krajowej inwestycji drogowej – nowa trasa drogi ekspresowej S-7
  przez teren Gminy, eliminacja zagrożeń związanych z podziałem Gminy na dwie
  odizolowane części.
  Pozytywny układ wymienionych uwarunkowań jest z pewnością szansą na rozwój
  według scenariusza pozytywnego, natomiast układ negatywny będzie zbiorem
  zagrożeń rozwoju gminy.
  (..)
  Pierwotnym czynnikiem passy aktywności społeczno-gospodarczej gminy będzie
  pozytywne spełnienie ważniejszych uwarunkowań zewnętrznych. Ich
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 19
  pierwszoplanowym efektem powinno być ożywienie w sferze rynkowej i rozwój
  przedsiębiorczości jako bazy ekonomicznej gminy. Ważna będzie koncentracja
  przedsiębiorczości na terenie najważniejszych miejscowości
  gminy, gdzie należy spodziewać się dalszego rozwoju infrastruktury ekonomicznej,
  zwłaszcza wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, być może we współpracy
  z miastem powiatowym i wojewódzkim.
  Gmina będzie bardziej dostępna z terenu całego kraju, bowiem wybudowana trasa
  drogi ekspresowej S-7 umożliwi szybki dojazd i bezproblemowy zjazd na teren Gminy.
  Zastosowane rozwiązania nie będą utrudniać życia mieszkańcom, w szczególności
  w zakresie zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem i dostępem do innych
  miejscowości położonych w Gminie.
  Gmina pozyska środki finansowe warunkujące realizację ważnych projektów
  inwestycyjnych: drogowych, kanalizacyjnych, itp., co zwiększy atrakcyjność
  inwestycyjną Gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sprzyjać
  będą zrównoważonego rozwojowi gospodarczemu, w szczególności inwestycjom
  w zakresie budownictwa jednorodzinnego i turystyki.
  Wzrost koniunktury na produkcję i usługi oraz rozwój przedsiębiorczości i dziedzin
  specjalnych gospodarstw rolnych spowoduje wzrost aktywności mieszkańców (w
  przedsiębiorczości, w pracy najemnej i samym rolnictwie). Efektem tej tendencji
  będzie wzrost zamożności mieszkańców a zatem wzrost skłonności do inwestowania
  w rozwój gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych i w rynkową działalność
  pozarolniczą (przemysł, handel, usługi). Wzrosną dochody w budżecie gminy, co
  pozwoli na dalsze inwestowanie w urządzenia komunalne infrastruktury technicznej
  i społecznej. Będzie przez to wzrastała atrakcyjność gminy Łączna dla mieszkańców
  i przedsiębiorców. Aktywność inwestycyjna może dalej wzrastać. W tych warunkach
  będzie też dalej wzrastał popyt konsumpcyjny z coraz większym urozmaiceniem
  modelu konsumpcji.
  W warunkach wielostronnego wzrostu koniunktury na towary i usługi, na
  zatrudnienie i usługi budowlane oraz obsługę infrastrukturalną będzie wzrastał popyt
  na tereny budowlane. Nasili się problem utrzymania ładu przestrzennego. Jego reguły
  wyrażone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego będą wymagały szczególnie
  aktywnego nadzoru poprzez
  przyszłe operacyjne planowanie przestrzenne i realizację potrzebnych sieciowych
  urządzeń infrastruktury technicznej.
  Ożywienie gospodarcze w kraju może wywołać wzrost popytu na usługi
  turystyczno-rekreacyjne. Walory przyrodnicze gminy tworzą warunki rozwoju
  znaczącego ruchu turystycznego. Wymagają one jednak zainwestowania. Wokół
  zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Jaśle zlokalizowanych zostanie szereg inwestycji
  turystycznych (pensjonaty, punkty gastronomiczne, ośrodki odnowy biologicznej,
  stadniny, itp.). Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych będzie więc składnikiem
  bardziej rozwiniętej struktury gospodarczej, w tym struktury działowej bazy
  ekonomicznej gminy. Rozwój sektora turystycznego wsparty będzie przez
  zlokalizowane albo działające na terenie Gminy instytucje otoczenia biznesu.(..)
  Generalny cel Strategii
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 20
  Wyniki diagnozy gospodarki gminy, przeprowadzone konsultacje i scenariusze
  przyszłości dają podstawy do utrzymania określonej hipotezy celów, w tym celu
  generalnego i wiodących kierunków jego osiągania stanowiących zestaw celów
  warunkujących. Generalnym celem strategii rozwoju gminy Łączna jest jej
  wielofunkcyjny rozwój gminy - rozwój w oparciu o optymalne wykorzystanie
  istniejących potencjałów.
  Cele warunkujące osiąganie celu generalnego
  Dla osiągnięcia celu generalnego konieczna jest realizacja szeregu celów zwanych
  warunkującymi (strategicznymi), w tym:
  1. Racjonalne zagospodarowanie obszaru gminy oraz poprawa stanu infrastruktury
  technicznej i społecznej Gminy
  2. Restrukturyzacja rolnictwa i poprawa kondycji ekonomicznej gospodarki
  3. Rozwój agroturystyki i turystyki weekendowej, szkolnej, konnej i rekreacyjnozdrowotnej
  4. Wspomaganie zróżnicowanych form przedsiębiorczości
  5. Wzmocnienie potencjału mieszkańców Gminy oraz służb Gminy
  Przyjęty układ celów warunkujących wywołuje potrzebę określenia licznych celów
  operacyjnych w dziedzinach działalności społeczno-gospodarczej uznanych jako
  dziedziny działań strategicznych. Do nich zaliczono wszystkie dziedziny mające istotny
  ładunek problemów i potencjałów rozwojowych, stanowiących podstawy bezpośrednich
  i pośrednich działań usprawniających rozwój.
  (..)Rozwój agroturystyki i turystyki weekendowej, szkolnej, konnej i rekreacyjnozdrowotnej
  1. Opracowanie i wdrożenie Programu obsługi turystyki weekendowej, szkolnej, konnej
  i rekreacyjno-zdrowotnej
  2. Opracowanie i wdrożenie Programu promocji i informacji turystycznej
  3. Opracowanie i wdrożenie Programu wspierania tworzenia gospodarstw
  agroturystycznych
  4. Opracowanie i wdrożenie Programu udostępnienia walorów przyrodniczych poprzez
  sieć szlaków i ścieżek turystycznych i inną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
  5. Organizacja imprez kulturalnych i widowisk historycznych
  6. Uwzględnianie w planowaniu miejscowym terenów rekreacyjnych i letniskowych
  7. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Jaśle
  8. Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej w zakresie turystyki
  VI. Cele programu w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami, harmonogram działań;
  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa, iż opracowanie
  programu opieki nad zabytkami ma na celu:
  1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
  wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania przestrzennego kraju;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 21
  2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
  i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
  ekologicznej,
  3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanów
  ich zachowania,
  4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
  5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
  społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
  wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
  6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
  konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
  7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
  z opieką nad zabytkami.
  Działania dotyczące obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych objętych
  ochroną konserwatorską znajdujących się w Rejestrze zabytków, wymagają
  uzyskania pozwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  i winny być realizowane przy uwzględnieniu przepisów odrębnych z zakresu
  ochrony zabytków, zaś prace budowlane przy obiektach zabytkowych ujętych
  w Gminnej ewidencji zabytków wymagają uzyskania opinii Świętokrzyskiego
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
  Celem strategicznym Programu jest intensyfikacja ochrony i opieki nad zasobem
  dziedzictwa kulturowego oraz promocja Gminy Łączna.
  Należy pamiętać, że są to działania wieloletnie, zaś część z nich może być realizowana
  w ramach zadań własnych w stosunku do zabytków będących własnością Gminy,
  dostosowanych do możliwości finansowych Gminy. Priorytety nie są nakazem, stanowią
  propozycje, które będą realizowane z inicjatywy władz gminnych. Program opieki nad
  zabytkami pełni funkcję promocyjną i informacyjną, jest również raportem o stanie
  dziedzictwa kulturowego w Gminie oraz wskazuje działania zmierzające do jego
  poprawy. Realizacja zdefiniowanych i wytyczonych celów w tym zakresie powinna
  pomóc Gminie Łączna w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Działania te powinny
  być realizowane zgodnie z hierarchią i kontrolowane na każdym etapie.
  Priorytety:
  Priorytet I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego.
  Kierunek działania: zahamowanie degradacji zasobu zabytków gminnych.
  Zadania: pozyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytków gminnych
  oraz pomoc w ich uzyskaniu dla właścicieli zabytków nieruchomych.
  Priorytet II: Rozszerzanie zasobu i jego ochrony w Gminie Łączna.
  Kierunek działania: rozszerzanie Gminnej ewidencji zabytków oraz jej terminowa
  aktualizacja.
  Kierunek działania: pozyskiwanie co 2 lata informacji od właścicieli obiektów
  włączonych do GEZ o przeprowadzonych remontach.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 22
  Kierunek działania: aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków
  Zagospodarowania Przestrzennego oraz planów miejscowych o informacje nt. zabytków
  wykreślonych z GEZ oraz nowych, do niej włączonych.
  Priorytet III: Kształtowanie krajobrazu kulturowego i jego ochrona.
  Kierunek działania: zespolenie działań w zakresie ochrony środowiska kulturowego
  i naturalnego, przyrodniczego.
  Zadanie: egzekwowanie/ przestrzeganie zapisów dot. działalności inwestycyjnej na
  obszarach objętych ochroną.
  Priorytet IV: Promocja zasobu dziedzictwa kulturowego Gminy Łączna.
  Kierunek działania: udostępnienie informacji dot. dziedzictwa kulturowego.
  Zadanie: udostępnienie wykazu Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego
  programu opieki nad zabytkami na stronie www. Urzędu Gminy w Łączna
  Harmonogram działań Gminy Łączna w zakresie opieki nad zabytkami:
  1. Niezwłocznie:
  - zamieszczenie Gminnej ewidencji zabytków i Gminnego programu opieki nad
  zabytkami na stronie www. Gminy Łączna;
  2. Na bieżąco:
  - rozszerzanie Gminnej ewidencji zabytków;
  - uwzględnienie ochrony zabytków w Studium uwarunkowań i zagospodarowania
  przestrzennego;
  - uwzględnianie w Planach miejscowych zadań ochronnych;
  - wspieranie i organizowanie prac porządkowych i remontowych przy obiektach
  zabytkowych;
  - wykorzystywanie środków unijnych, rządowych, samorządowych i prywatnych na
  poprawę stanu zabytków;
  3. Co dwa lata:
  - pozyskiwanie informacji od właścicieli obiektów włączonych do GEZ
  o przeprowadzonych remontach;
  - monitorowanie, przegląd obiektów zabytkowych ujętych w GEZ;
  - sprawozdanie Wójta Radzie Gminy z realizacji założeń GPONZ ( zgodnie
  z art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
  zabytkami);
  4. Co 4 lata:
  - aktualizacja GEZ i GPONZ.
  VII. Ogólna charakterystyka zasobów:
  „ Gmina Łączna od zachodu graniczy z gminami Zagnańsk i Bliżyn, od północy
  z miastem Suchedniów, od wschodu sąsiaduje z gminami Suchedniów i Bodzentyn, a od
  południa z gminą Masłów. W obecnie wprowadzanym podziale administracyjnym kraju
  obszar gminy włączony został w obręb powiatu Skarżysko-Kamienna, w województwie
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 23
  świętokrzyskim. Gmina licząca ok. 5,4 tyś. mieszkańców obejmuje obszar 62 km2.
  W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Czerwona Górka, Gózd, Jęgrzna, Kamionki,
  Klonów, Łączna, Osełków, Podłazie, Podzagnańszcze, Występa, Zagórze, Zalezianka,
  Zaskale.”
  „ Lokalizacja i podstawowe dane Położona w północnej części województwa
  świętokrzyskiego, południowej powiatu skarżyskiego, gmina Łączna jest gminą typową
  wiejską o niewielkiej powierzchni (62 km2) i liczbie mieszkańców (5.245 – 2006 r.).
  Przebiegająca przez centralną część droga ekspresowa nr 7 dzieli jej teren na dwa
  obszary, zachodni i bardziej zaludniony wschodni. Ze stolicy Gminy do Kielc jest 17 km,
  a do Skarżyska-Kamiennej - 14 km.
  Gmina posiada 13 jednostek pomocniczych – sołectw.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 24
  Charakter gminy tworzą malownicze pagórki poprzecinane dolinami i duże kompleksy
  leśne Puszczy Świętokrzyskiej. Lasy te bogate są w dziką zwierzynę i ptactwo. Liczne
  strumienie i rzeki obfitują w ryby, w tym lubiące tylko czyste wody pstrągi.”
  (Strategia Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020).
  1. zarys historii Gminy wiejskiej Łączna:
  „ Historia Łącznej i okolic
  Łączna, jako nazwa własna po raz pierwszy wymieniona została w dokumencie
  Leszka Czarnego z roku 1260, na mocy którego cystersi wąchoccy uzyskali prawo
  połowu bobrów na rzece Łącznej i rzece Kamiennej. Najstarsza pisana wzmianka
  o Łącznej pochodzi z roku 1383. Znajduje się w dokumencie wystawioną przez
  kancelarię katedry Świętego Wacława w Krakowie. Funkcję biskupa krakowskiego
  sprawował wówczas Jan Redlica. Najwcześniej z terenu dzisiejszej gminy
  wzmiankowana jest „Cziruona Góra', czyli obecna Czerwona Górka - w roku 1328. Nie
  jest to jednak zapewne data powstania samej miejscowości, ale nie zachowały się
  materiały historyczne, które pozwoliłyby precyzyjnie określić datę jej lokowania. Było to
  zapewne związane z kolonizacją prowadzoną na tym terenie przez biskupów
  krakowskich. Procesy te zapoczątkowane zostały w II połowie XIV wieku przez biskupa
  Bodzantę, a kontynuowane przez Floriana z Mokrska, Jana Redlicę, Piotra Wysza,
  Wojciecha Jastrzębca, a przede wszystkim Zbigniewa Oleśnickiego. Rozwój osadnictwa
  w okolicach Łącznej przyspieszyło powstanie traktu warszawsko - krakowskiego,
  którego znaczenie bardzo wzrosło po przeniesieniu w 1569 roku stolicy z Krakowa do
  Warszawy. Przez cały okres od XV do XVIII wieku miejscowość znajdowała się
  w województwie sandomierskim. W życiu gospodarczym miejscowości znaczącą rolę
  odgrywać musiało także bartnictwo. Dokument kapituły krakowskiej z 1644 roku
  wymienia siedmiu z nich z Łącznej: Pliasza, Wałek Kyzek, Mikołaj Januszek, Mateusz
  Grzybowski -, Sobek Janeczek, Jan Patyczek, Stanisław Kyzek. Jednak podstawą bytu
  mieszkańców tych ziem było rolnictwo. W produkcji roślinnej dominowała uprawa zbóż;
  pszenica, żyto, owies, jęczmień. Uzupełniającą rolę pełniła uprawa grochu, lnu, konopi,
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 25
  tatarki. W Łącznej znajdował się także folwark oraz browar. Od roku 1795 (po III
  rozbiorze Polski) tereny Łącznej na okres do 1809 roku znalazły się w zaborze
  austriackim. Następnie weszły w skład Księstwa Warszawskiego (do 1815 roku),
  a później Królestwa Polskiego. W 1827 roku wieś Łączna podzielona była na część
  rządową i część prywatną. Część rządową zamieszkiwało 884 mieszkańców i znajdowały
  się w niej 134 dymy (domy) mieszkalne. W części prywatnej był l dym i 8 mieszkańców.
  Pierwsza połowa XIX wieku to zanik tradycji hutniczych i górniczych w tym rejonie
  i bartnictwa. Ogromne znaczenie dla rozwoju Łącznej i okolicy miała budowa w latach
  1820-1836 traktu warszawskiego. W 1846 roku powstały karczmy w Łącznej i Występie.
  W 1864r. w Występie istniała również Stajnia, zajezdnia i zajazd. Pod koniec XIX wieku
  niemal obok siebie istniały trzy karczmy: Pocieszka w Łącznej oraz w Goździe
  i Występie. Zmianie ulega również układ pierwotny wsi ukształtowany podczas
  średniowiecznej lokacji. Stało się tak w wyniku przeprowadzonej w II połowie XIX
  wieku akcji „urządzania wsi'. Wyznaczone wówczas jednostki osadnicze miały charakter
  tzw. rzędówek. Wielodrożna wieś Łączna, w wyniku „urządzania', podzielona została na
  kilka miejscowości, które z czasem stały się odrębnymi wsiami (Kamionki, Czerwona
  Górka, Podzagnańszcze, Stawik, Jaśle). Nie mniej ważne dla
  Łącznej było wybudowanie w latach 1884-1885 kolei na trasie Dęblin - Radom -
  Skarżysko - Kielce - Dąbrowa Górnicza. Po roku 1867 Łączna znalazła się w Guberni
  Kieleckiej, powiecie kieleckim i gminie Suchedniów. Od końca lat 80-tych XIX wieku
  datują się początki szkolnictwa w Łącznej, zaś w latach 1905-1906 dzieci ze szkoły
  elementarnej bojkotowały nauczanie języka rosyjskiego. W 1913 powstała parafia
  w Łącznej, rok wcześniej rozpoczęto budowę kościoła, którego budowę zakończono
  w 1920 roku. Pod odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Łączna weszła w skład
  województwa i powiatu kieleckiego. Dwudziestolecie międzywojenne to także okres
  rozwoju życia społeczno -kulturalnego osady. W 1927 roku powstaje jednostka
  Ochotniczej Straży Pożarnej. Inspiratorem życia kulturalnego była również miejscowa
  szkoła. Organizowała m.in. obchody rocznic państwowych i niepodległościowych,
  przedstawienia teatralne, zajęcia sportowe. Działało w niej szereg organizacji: Związek
  Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Opiek na Zwierzętami, Koło Byłych
  Wychowanków, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Ligi Morskiej, chór. Lata
  1918-1939 to także rozwój gospodarczy osady. Powstał tartak, spółdzielnia spożywców
  „Rolnik’’ drobne zakłady handlowe i rzemieślnicze. 3 września 1939 roku atakiem
  niemieckiego lotnictwa a stację kolejową w Łącznej dociera tutaj II wojna światowa.(..)
  Powstanie gminy
  Gmina Łączna należy do jednych z najmłodszych jednostek samorządu terytorialnego
  w województwie świętokrzyskim. Powstała z dniem l stycznia 1995 roku na mocy
  decyzji ówczesnego premiera Waldemara Pawlaka. Nastąpiło to w wyniku podziału
  dotychczasowej gminy Suchedniów. Tradycje funkcjonowania odrębnej administracji na
  tym terenie istniały od lat powojennych do 1975 roku. Wówczas to tzw. 'reforma
  gierkowska' wprowadziła dwustopniowy podział kraju na województwa i gminy. Na
  szczeblu lokalnym zlikwidowano gromady i zmniejszono liczbę gmin. Teren Łącznej
  i okolicznych wsi włączono do gminy Suchedniów. W marcu 1995 roku przeprowadzone
  zostały pierwsze w historii Łącznej samorządowe. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady
  Gminy odbyła się 14 marca 1995 roku w świetlicy Kopalni i Zakładu Wzbogacania
  Kwarcytu ,,Bukowa Góra'. Rada Gminy, spośród osiemnastu radnych, na swego
  przewodniczącego wybrała Zofię Chrzęszczyk, emerytowaną nauczycielkę Szkoły
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 26
  Podstawowej w Łącznej. Wójtem Gminy na tej samej sesji wybrany został Andrzej
  Ślusarczyk, wcześniej będący zastępcą burmistrza Suchedniowa.”
  http://www.laczna.pl/index.php?page=historia
  „ Projekt herbu gminy Łączna powstał w 2000 roku po konsultacjach prowadzonych
  przez przedstawicieli gminy w osobach wójta Andrzeja Ślusarczyka i sekretarza gminy
  Jacentego Kity z heraldykiem Jerzym Michtą - pracownikiem naukowym Akademii
  Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i plastykiem Krzysztofem Majem
  z Kielc. Ich współpraca była konsekwencją wymagań nałożonych przez cytowaną wyżej
  ustawę. Warto dodać, że Jerzy Michta jest twórcą koncepcji heraldyki samorządowej dla
  województwa świętokrzyskiego (czyli herbów województwa, powiatów i gmin).
  Koncepcja ta pozwala na wykorzystywanie w herbie gminy najbardziej
  charakterystycznych elementów herbu powiatu wskazując na jej (tj. gminy) terytorialną
  przynależność lub na sięgnięcie do własnej tradycji historycznej danej gminy lub
  wreszcie na nawiązanie do patronów kościoła lub parafii znajdujących się na terenie
  gminy.(..) Herb gminy Łączna jest przedstawieniem ikonograficznym postaci obu
  apostołów z atrybutami ich męczeńskiej śmierci. Wzór przedstawienia obu apostołów
  został zaczerpnięty z dekoracji mozaikowej z 2 poł. XII wieku w Capella Palatina
  w Palermo (Włochy), przedstawiającej Chrystusa ze świętymi Piotrem i Pawłem, których
  postacie posłużyły do przedstawienia Szymona i Judy Tadeusza z charakterystycznym
  dla nich wyglądem zewnętrznym i atrybutami ich męczeńskiej śmierci. Najogólniej herb
  przedstawia się
  następująco: Na tarczy renesansowej, zaokrąglonej od podstawy, w polu błękitnym,
  z prawej strony postać Judy Tadeusza z siwą brodą i takimiż, niezbyt długimi włosami,
  w czerwonej sukni, trzymającego w ręku białą pałkę - atrybut jego męczeńskiej śmierci.
  Z lewej strony postać Szymona w żółtej sukni, trzymającego w ręku białą piłę - narzędzie
  jego śmierci. Głowa każdego z apostołów otoczona jest złotym nimbem - oznaką ich
  świętości. Należy dodać, że podane tu strony: lewa i prawa są stronami heraldycznymi, to
  znaczy odwrotnymi od strony osoby patrzącej na tarczę. Chociaż literatura
  hagiograficzna poświęciła apostołom wiele miejsca, to brak jest wiadomości pewnych,
  historycznie udokumentowanych. Powstało natomiast wiele legend, które z czasem stały
  się jak gdyby drugimi żywotami apostołów, i jako takie zostały silniej utrwalone przez
  tradycje, niż fakty rzeczywiście mające miejsce. Nie inaczej jest w przypadku apostołów
  Szymona i Judy Tadeusza.
  Szymon Apostoł Jego imię jest imieniem biblijnym pochodzenia hebrajskiego,
  występujące w dwóch formach: Symeon i Szymon i znaczy tyle, co 'Bóg wysłuchał'.
  Jest spośród Dwunastu postacią chyba najmniej znaną. Występuje w Nowym
  Testamencie zaledwie cztery razy i to tylko w spisach apostołów, tzw. katalogach (w
  Ewangeliach Mateusza, Marka , Łukasza i w Dziejach Apostolskich). Wymieniany jest
  z Jakubem synem Alfeusza, Judą Tadeuszem i Judaszem Iskariotą; w Mt 10,4 i Mk 3,18
  występuje na jedenastym miejscu, w Łk 6,15 i Dz 1,13 na dziesiątym miejscu. Są to
  jedyne pewne wiadomości na jego temat. W Ewangeliach Mateusza i Marka nosi
  przydomek Kananejczyk, co jest tłumaczone jako Gorliwy, choć niektórzy dawniejsi
  autorzy utożsamiali go z panem młodym z Kany Galilejskiej. Tymczasem Gorliwy lub
  Gorliwiec oznaczać może tu religijnego entuzjastę, czy nawet byłego członka grupy tzw.
  zelotów żydowskich - religijnych radykałów dążących m.in. do wyzwolenia spod władzy
  Rzymu. Można też uznać ten przydomek za określenie wielkiej gorliwości w służbie
  apostolskiej.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 27
  Juda Tadeusz Imię Juda jest imieniem biblijnym pochodzącym od hebrajskiego
  Jehuda - 'godny czci'. Z kolei imię Tadeusz, również biblijne, wywodzi się z języka
  aramejskiego, w którym thad - daj oznaczało człowieka o szerokiej piersi. W katalogach
  apostołów występuje w Łk 6,16 i Dz 1,13 jako Juda; syn Jakuba i brat Jakuba na
  jedenastym miejscu. Ponadto w J 14,22 występuje jako Juda, ale nie Iskariota. Pod
  imieniem Tadeusz figuruje dwukrotnie w katalogach apostołów: Mt 10,3 i Mk 3,18 na
  dziesiątym miejscu. Dodawanie do imienia Judy dodatkowych informacji (syn Jakuba lub
  brat Jakuba), najprawdopodobniej było spowodowane koniecznością odróżnienia tego
  apostoła od Judasza. Stąd również wyciągano wnioski, że był bratem Jakuba Apostoła
  (młodszego), choć forma tego nazwania w zakresie pokrewieństwa raczej wskazuje na
  synostwo. Podobnie wygląda sprawa pokrewieństwa Judy z Panem Jezusem: nowsi
  bibliści skłaniają się do tego, aby od Judy Tadeusza odróżniać drugiego Judę nazwanego
  'bratem Pańskim'(Mt 13,55, Mk 6,3). Nie ma też absolutnej pewności czy Juda Tadeusz
  jest autorem jednego z listów wchodzących w skład Nowego Testamentu. Natomiast
  powszechnie uznaje się, że Juda i Tadeusz to ta sama osoba.”
  http://www.laczna.pl/index.php?page=herb
  2. zabytki Gminy wiejskiej Łączna:
  Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy
  Łączna:
  1. Jęgrzna, cmentarz epidemiczny;
  2. Klonów 62, Szkoła Podstawowa, ob. Koło Gospodyń;
  3. Łączna, cmentarz parafialny wraz z cmentarzem wojennym;
  4. Łączna, dzwonnica;
  5. Łączna, figura przydrożna Jezusa Frasobliwego;
  6. Łączna, Kościół par.pw. św. Szymona i Judy Tadeusza;
  7. Łączna, ogrodzenie Kościoła;
  8. Łączna, AZP 83-64, stanowisko archeologiczne (brak dokładnej lokalizacji;
  9. Zalezianka Górna, AZP 83-64, stanowisko archeologiczne ( brak dokładnej
  lokalizacji.
  1. Jęgrzna, cmentarz epidemiczny;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 28
  2. Klonów 62, Szkoła Podstawowa;
  3. Łączna, cmentarz parafialny;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 29
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 30
  4. Łączna, dzwonnica;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 31
  5. Łączna, figura przydrożna Jezusa Frasobliwego:
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 32
  6. Łączna, Kościół par.pw. św. Szymona i Judy Tadeusza;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 33
  7. Łączna, ogrodzenie Kościoła;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 34
  W Gminnej ewidencji zabytków znajdują się:
  1) zabytki nieruchome, włączone do Rejestru zabytków;
  2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w Wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  3) zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
  VIII. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego. Analiza szans i zagrożeń. (SWOT)
  Mocne strony:
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 35
  · Dobry stan obiektów sakralnych;
  · Zachowanie obiektów o dużej wartości kulturowej: sakralnych wraz
  z cmentarzami;
  · Atrakcyjne położenie przyrodniczo-krajobrazowe i klimatyczne, stwarzające
  bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki, ekoturystyki, agroturystyki i rekreacji;
  · Działania Władz Gminy na rzecz promocji regionu, rozwoju turystyki i ochrony
  dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
  Strony słabe:
  · Małe wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej;
  · Zbyt niskie środki budżetowe i prywatne przeznaczone na remonty i konserwację
  obiektów zabytkowych, brak również środków i planów zagospodarowania
  nieczynnych cmentarzy;
  · Brak środków przeznaczonych na badania naukowe zabytków;
  · Mała skala działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony dziedzictwa
  kulturowego;
  · słabe wykorzystanieniezaprzeczalnych walorów turystycznych Gminy;
  · Niska świadomość społeczna dla znaczenia ochronyi opieki nad zabytkami;
  Zagrożenia:
  · Wydawanie zezwoleń na nową zabudowę mieszkaniową i użytkową rozbieżną ze
  stylistyką historyczną regionu;
  · Stosowanie nowoczesnych materiałów, technologii lub kolorystyk
  niedostosowanych do historycznego charakteru zabudowy;
  · Degradacja środowiska naturalnego i jego zanieczyszczenie,
  · Niestabilność i powszechna nieznajomość przepisów prawa;
  Szanse:
  · Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ważności znaczenia ochrony
  i opieki nad zabytkami i wartości dziedzictwa kulturowego;
  · Lepsze pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE, państwowych, resortowych na
  prace remontowo-konserwatorskie;
  · Wzrost bazy agroturystycznej;
  · Wzrost świadomości mieszkańców Gminy w zakresie poprawy estetyki otoczenia
  i właściwego użytkowania obiektów zabytkowych;
  · Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych, państwowych i regionalnych
  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego;
  · Popularyzowanie dobrych wzorców zagospodarowania i poszanowania obiektów
  zabytkowych;
  · Przestrzeganie zapisów miejscowych planów zagospodarowania w zakresie
  ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego;
  · Szeroka promocja walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 36
  · Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji ( Internet, bazy informacji
  turystycznej ) dla popularyzacji walorów przyrodniczych, krajobrazowych i zasobów
  dziedzictwa kulturowego Gminy;
  IX. Źródła finansowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
  wiejskiej Łączna na lata 2013-2016:
  Zasady finansowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami określa rozdział
  7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
  Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych spoczywa
  na właścicielu ( posiadaczu ) obiektu zabytkowego-osobie prawnej lub fizycznej
  posiadającej tytuł prawny do zabytku. Dla jednostki samorządu terytorialnego, będącej
  właścicielem zabytku, opieka nad zabytkiem stanowi jego zadanie własne.
  Finansowanie nie spoczywa wyłącznie na władzach samorządowych, opieka nad
  zabytkami, a więc i finansowanie spoczywa na właścicielu obiektu. Na wniosek
  właściciela ( j. s. t. czy osoby prawnej i fizycznej) może być udzielona dotacja celowa.
  Finansowanie może pochodzić z różnych źródeł: krajowych i zagranicznych.
  Zgodnie z art. 72 ustawy: na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami,
  prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy
  zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych, zaliczanych do sektora
  finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych
  odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu
  terytorialnego, którym podlegają te jednostki.
  Art.73. i 74 ustawy mówią:
  Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna,
  będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca
  taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej
  z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
  budowlanych przy tym zabytku. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich,
  restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru może być
  udzielona przez:
  1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków
  finansowych z części budżetu państwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”;
  2) wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa
  w części, której dysponentem jest wojewoda.
  Zgodnie z art. 77 ustawy dotacja może być przyznana na nakłady konieczne na:
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 37
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
  niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
  odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
  50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,
  zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
  spustowych;
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
  posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
  archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
  zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
  Dotacje mogą być również przyznawane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego. W przypadku tych dotacji, muszą one być realizowane zgodnie
  z programami operacyjnymi i priorytetami programów ogłaszanych corocznie przez
  właściwego Ministra.
  Z programów i priorytetów ogłoszonych przez Ministra w 2011 r. najważniejsze
  są:
  · „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 1 - Ochrona zabytków, którego celem jest
  ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja
  i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.
  Dofinansowanie dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Do priorytetu
  nie kwalifikują się projekty realizowane przy udziale środków europejskich (np.
  Regionalnych Programów Operacyjnych). O dofinansowanie mogą starać się osoby
  fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne (np.
  samorządowe jednostki kultury, kościoły lub związki wyznaniowe, podmioty
  prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, itp. )
  Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury nadzorowane przez
  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub współprowadzone przez jednostki
  samorządu terytorialnego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , państwowe
  szkoły i uczelnie wyższe, a także podmioty określone w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca
  2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  · „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 3 – Kultura ludowa, którego celem jest
  wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, zachowanie i przekaz wartościowych
  elementów kultury ludowej oraz promowanie działań artystycznych będących
  twórczym upowszechnianiem elementów sztuki regionalnej, a także:
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 38
  · „Infrastruktura kultury” - celem programu jest poprawa warunków
  funkcjonowania instytucji i obiektów kultury; przedmiotem
  dofinansowania mogą być remonty, roboty budowlane, przebudowa (modernizacja)
  nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury,
  również przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia
  inwestycji.
  W latach 2011-2015 realizowany jest również Program Wieloletni KULTURA +,
  którego celem jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu
  kulturalnym w ośrodkach wiejskich i wiejsko-miejskich.
  Kolejnym źródłem finansowania są dotacje udzielane przez Świętokrzyskiego
  Konserwatora Zabytków ze środków budżetu państwa.
  Na renowację parków wiejskich i miejskich oraz na rewitalizację pomników
  przyrody dotacje można uzyskać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Kolejno można wymienić dotacje samorządu województwa dla j. s. t. na realizację
  działań z zakresu kultury i sztuki, środki własne Gminy Łączna, dotacje Samorządu
  Województwa Świętokrzyskiego, Samorządu Powiatu, Gminy, granty, nagrody
  samorządu województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
  publicznych.
  Zgodnie z art. 81 ustawy:
  1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie,
  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być
  udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na
  zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
  2. Dotacja, w zakresie określonym w art. 77 ustawy, może być udzielona w wysokości
  do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich,
  restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru).
  Kolejno:
  Fundusz Kościelny ( przeznaczony głownie na renowacje obiektów sakralnych).
  Ze środków UE pozyskać głównie można środki na projekty związane z adaptacją (
  renowacją i konserwacją ) na cele kulturalne obiektów historycznych, na rewitalizację
  historycznych obszarów miejskich ( w tym popegeerowskich, powojskowych czy
  poprzemysłowych).
  Jednym ze źródeł finansowania mogą być również kredyty preferencyjne lub
  komercyjne.
  Opracowała: mgr Olga Kitta
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 39
  UZASADNIENIE
  Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami ma na celu poprawę
  stanu zachowania środowiska kulturowego Gminy Łączna i podniesienia jego
  atrakcyjności, w tym turystycznej i bytowej, poprzez podniesienie walorów krajobrazu
  kulturowego i stanu zachowania substancji zabytkowej.
  Program opieki nad zabytkami jest dokumentem o charakterze uzupełniającym w
  stosunku do innych aktów planowania gminnego (powinien posłużyć do aktualizacji
  obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
  Przestrzennego ).
  Program opieki nad zabytkami już z samej definicji w ustawie jest dokumentem
  wymagającym cyklicznej aktualizacji, opierając się na szerokim rozpoznaniu złożonej
  problematyki konserwatorskiej.
  Z uwagi, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - do wyłącznej
  właściwości Rady Gminy pozostawia przyjęcie w/w programu – podjęcie
  przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
  Id: 9EFD9E79-F1F6-49F3-9A08-7F47BF039814. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1420
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 1773 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna