(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Łączna za 2021r.
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2014
 • Uchwała Nr 34/2014 I I I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2014 r.

  w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2013 rok .

  Uchwała Nr 34/2014
  I I I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  z dnia 31 marca 2014 r.
  w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2013 rok .
  Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w osobach:
  Przewodniczący Stanisław Banasik
  Członkowie Wojciech Czerw
  Ireneusz Piasecki
  Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
  regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn.zm) po
  zbadaniu rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok
  postanawia
  zaopiniować pozytywnie z uwagą w treści przedłożone przez Wójta Gminy Łączna
  sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
  Uzasadnienie
  Przedłożone przez Wójta Gminy Łączna sprawozdania za 2013 rok obejmują sprawozdania
  sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w
  sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20 poz.103 z póź. zm)) oraz sprawozdanie
  roczne z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok sporządzone na podstawie art. 267
  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157
  poz. 1240 ze zm)
  1. Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno prawne wynikające z rozporządzenia
  Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Wójta z
  wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu
  przedłożenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
  publicznych.
  2. Zaplanowane na poziomie 16.230.942,89 zł. dochody zostały wykonane w wysokości
  14.890.876,38 zł. co stanowi 91,7 %. w stosunku do planu rocznego.. Według struktury
  dochody własne stanowią39,2 % dochodów ogółem, dotacje 17,6 %, a subwencje 43,1 %.
  Analiza według działów klasyfikacji budżetowej wykazuje, że najwyższe dochody osiąga się
  poprzez następujące działy: '756'-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od
  innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
  poborem-2677 % dochodów ogólem7
  M758M-Różne rozliczenia - 43,3 % '852'-Pomoc
  społeczna -16,3 %, „600'- Transport i łączność - 5,4%.
  Roczny plan dochodów w najwyższym stopniu został wykonany w następujących działach-
  '750'-Administracja publiczna -102,2 %, '756M-Dochody od osób prawnych, od osób
  fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
  związane z ich poborem -90,7 %„ '852'-Pomoc społeczna -98,5%, '758'-Różne rozliczenia -
  100,9%, '854'—Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0%,
  3. Plan wydatków wynosił 17.685.942,89 zł. i został wykonany w wysokości 15.543.500,35
  zł. tj.87,9 %. Strukturalnie na wydatki bieżące przeznaczono 83,3 % wydatków ogółem, a na
  majątkowe 16,7 %
  Najwyższe kwoty zostały wydatkowane poprzez następujące działy klasyfikacji budżetowej
  '801M-Oświata i wychowanie 43,7 % wydatków ogółem, '852'-Pomoc społeczna - 18,1 %, ,
  '750'-Administracja publiczna 9,5 %, „600'-Transport i łączność- 13,3%.
  W stosunkowo najwyższym stopniu zrealizowano wydatki w następujących działach
  klasyfikacji budżetowej-'750'-Administracja publiczna -99, %, „801'-Oświata i wychowanie
  -94,7%, „854'-Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0%, „852'-Pomoc społeczna -
  97,9%„,751 '-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
  sądownictwa -100,0%.
  Nie stwierdzono przypadku przekroczenia planu wydatków na koniec 2013 roku.
  4. Różnica między wykonanymi dochodami budżetowymi , a wydatkami stanowi kwotę
  652.623,97 zł.i jest deficytem budżetowym.
  5. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i
  poręczeń wynika, że gmina posiada zobowiązania na kwotę 6.895.818,75 zł.co w stosunku do
  osiągniętych na koniec 2013 roku dochodów stanowi 46,3% (maksymalny wskaźnik wynosi
  60%)
  Zamieszczona uwaga odnosi się do stopnia realizacji planu dochodów (91,7%) oraz
  wydatków (87,9%), gdyż wskaźniki te znacznie odbiegają od ustalonych planów.
  Z uwagi na powyższe ustalenia postanawia się jak na wstępie .
  Od niniejszej opinii służy Wójtowi Gminy prawo wniesienia odwołania do Kolegium
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
  P O U C Z E N I E
  Przewodniczący Składu Orzekającego


  Data wprowadzenia: 2014-07-18 1236
  Data upublicznienia: 2014-07-18
  Art. czytany: 2053 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  Rejestr zmian:
  2014-07-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna