(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Zamierzenia, strategie i programy
 • GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2014

  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  I NARKOMANII NA ROK 2014

  Lp. Zadania własne wynikające
  z ustawy Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Przewidywane koszty
  1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie


  Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin  Psycholog – terapeuta

  - refundacja kosztów dojazdu do placówek lecznictwa odwykowego dla najuboższych mieszkańców gminy
  - współpraca z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, placówkami wsparcia dziennego, instytucjami ochrony zdrowia, prokuraturą, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień


  - motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w specjalistycznych placówkach,
  - motywowanie osób pijących do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
  - rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
  - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
  - gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny. ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

  Osoba zatrudniona
  Pełnomocnik Wójta
  Umowa-zlecenie
  210,-


  1.500,-

  1.000,-

  2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

  - edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemie uzależnień oraz przemocy w rodzinie ( broszury, ulotki, plakaty)
  - koordynowanie działań o charakterze pomocowym poprzez ścisłą współpracę z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, służbą zdrowia, szkołami, sądem itp.
  - prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
  Osoba zatrudniona -----------
  3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - prowadzenie na terenie szkół i przedszkoli programów profilaktycznych i edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców
  - prezentacja programów profilaktycznych o tematyce uzależnień dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom, radzie pedagogicznej i rodzicom, jako ilustracja działań profilaktycznych prowadzonych w danej szkole
  - wspieranie działań i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych
  -dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin
  - organizowanie w placówkach oświatowych konkursów i turniejów dla uczniów z zakresu wiedzy o uzależnieniach( alkohol, narkotyki) oraz przemocy w rodzinie i cyberprzemocy
  - prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży
  -współpraca z policją: organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą
  - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami strategii profilaktycznych
  - dofinansowanie realizowanych działań w zakresie programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach
  - realizowanie dla dzieci i młodzieży programów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania przemocy, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa
  - prowadzenie w środowisku młodzieży działań informacyjno – edukacyjnych, ukierunkowanych na rozwój społeczny i profilaktykę od uzależnień
  - realizacja programów rekomendowanych przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  - udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
  - organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
  - organizowanie lokalnych i udział w ogólnopolskiej kampanii oraz realizacja działań informacyjno – edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach
  - inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwa w miejscach publicznych
  - prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży


  - organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub problem narkotykowy
  - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagująca ideę trzeźwego i zdrowego stylu życia
  - organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym (kino, teatr, muzea, wystawy, spotkania autorskie itp. )
  - organizowanie imprez edukacyjno – artystycznych ( plenery, warsztaty, konkursy, festiwale, festyny)
  - organizowanie wycieczek i rajdów pieszych i rowerowych
  - organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych
  - prowadzenie imprez kulturalno – oświatowych
  - prowadzenie zajęć z kulturo terapii i artyterapii dla dzieci i młodzieży
  - rozwijanie umiejętności interpersonalnych i manualnych, promocja talentów dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  - zapobieganie marginalizacji
  - dostęp do informacji poprzez: komputer, Internet, telefon, fax itp.

  - cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki
  uzależnień w gminie; diagnozowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie,

  - organizowanie i finansowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów z asortymentem alkoholowym
  - podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia

  ciągły Osoba zatrudniona,
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, nauczyciele, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, policja  Osoba zatrudniona


  Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


  2.800,-
  10.000,-
  3.000,-
  6.000,-
  2.500,-


  2.500,-  800,-
  4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
  rozwiązywaniu problemów alkoholowych
  - współpraca z organizacjami, jednostkami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  -współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia w Skarżysku – Kamiennej

  ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii -------------
  5 Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej - przyjmowanie wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych
  - przeprowadzanie z osobami uzależnionymi od alkoholu rozmów motywujących do podjęcia leczenia
  - przeprowadzanie rozmów z osobami współuzależnionymi i motywowanie do podjęcia terapii lub uczestnictwa w programach terapeutycznych
  - zasięganie opinii o zgłoszonej osobie
  - wynagrodzenie za posiedzenie Komisji
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji
  - opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kierowanie wniosków do sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu
  - kierowanie osób uzależnionych od alkoholu, zgłoszonych do Komisji na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego
  - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie procedury interwencji „niebieska karta”

  - prenumerata czasopisma, materiały pomocnicze, w tym pozycje książkowe, broszury, ulotki o tematyce uzależnień i przemocy

  ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 4.300,-
  1.800,-
  2.000,-
  300,-
  6

  Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


  - Realizacja programu profilaktycznego
  - prowadzenie „niebieskich kart” wynikających z pracy Komisji
  ciągły Osoba zatrudniona 17.000,-
  7 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego - podejmowanie przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej akcji kontrolnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw

  - naruszenie zakazu reklamy i promocji alkoholu

  - występowanie członków Gminnej Komisji przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nieprzestrzegających przepisów ustawy
  ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Policja -----------
  8 Wypoczynek letni dzieci z elementami profilaktyki  - organizowanie półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktyki alkoholowej

  - organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych


  Lipiec-sierpień Organizacje pozarządowe


  Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 10.000,-


  8.500,-

  9 Współpraca z Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z koordynatorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ciągły Gminna Komisja ds.
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  ------------
  10 Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie - organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Komisji, Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, nauczycieli, pedagogów oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ciągły Gminna Komisja ds.
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  3300,-
  77.510,-


  Data wprowadzenia: 2015-01-14 1423
  Data upublicznienia: 2015-01-14
  Art. czytany: 5777 razy

  » tekst - rozmiar: 25045 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna