(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna

  UCHWAŁA NR V/25/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2015 r.
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poz. zm.) art. 6 n ustawy
  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z
  2013 r. poz. 1399 z poz. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr. 197,
  poz. 1172 z poz. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi, składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych
  na terenie gminy Łączna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte
  w deklaracji:
  1) oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi w innej gminie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację
  w terminie do 31 marca 2013 r. do Wójta Gminy Łączna.
  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
  nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest
  obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  § 4. Traci moc uchwała nr XXV/191/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Rady Gminy
  w Łącznej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 1
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  GminyŁączna
  Monika Pająk
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 3 marca 2015 r.
  Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi
  literami
  Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
  DDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
  OODPADAMI KOMUNALNYMI
  Podstawa prawna: art. 6 n Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r poz.
  1399 z póź. zm.)
  Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Łączna, przez
  których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
  nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
  Termin składania: W terminie do 31 marca 2013r. , a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
  powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty.
  Miejsce składania: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna
  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  Urząd Gminy Łączna
  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  □ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych
  w deklaracji
  data zamieszkania na
  nieruchomości…………………………….. data
  zaistnienia zmiany…………………………………………
  W razie zmiany danych podać uzasadnienie:
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ……
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ……
  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  □ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel □
  najemca, dzierżawca, użytkownik
  □ użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości □
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 1
  posiadacz samoistny
  □ inne prawo do władania nieruchomością
  D. DANE IDENTYFIKACYJNE
  D.1.
  □ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca
  osobowości prawnej
  D.2. OSOBA FIZYCZNA
  Imię i Nazwisko PESEL
  Nr telefonu * Adres e-mail *
  D.3. POZOSTAŁE PODMIOTY
  Pełna Nazwa NIP
  REGON Nr telefonu * Adres e-mail *
  Osoby upoważnione do reprezentowania:
  1.________________________________________________________________
  2.________________________________________________________________
  3.________________________________________________________________
  D.4. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY
  KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT
  GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA
  NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA
  E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  KRAJ
  POLSKA
  WOJEWÓDZTWO
  ŚWIĘTOKRZYSKIE
  POWIAT
  SKARŻYSKI
  GMINA
  ŁĄCZNA
  MIEJSCOWOŚĆ
  NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY
  26-140
  POCZTA
  ŁĄCZNA
  NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki)
  (podać w przypadku gdy nieruchomości nie jest nadany nr domu)
  …...........................................................................................
  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania
  F.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części
  E
  ………………………..
  osób
  Odpady komunalne
  gromadzone są w sposób:
  □ selektywny □ nieselektywny
  Odpady kuchenne i ogrodowe
  gromadzone są: □
  w kompostown

  w specjalnie
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 2
  iku oznakowan
  ych
  pojemnikac
  h
  □ wykorzystuję w inny
  sposób:
  ……………………………
  ……………………………
  …………..
  (wskazać sposób
  wykorzystania odpadów
  biodegradowalnych)
  Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3
  Wielkość gospodarstwa
  domowego
  Stawka opłaty określona
  w uchwale Rady Gminy
  Łączna w sprawie wyboru
  metody ustalania opłaty za
  gospodarowanie odpadami
  komunalnymi oraz ustalania
  wysokości tej opłaty
  Miesięczna kwota opłaty
  1- osobowe ………….………………zł ………….…………zł
  /m-c
  (1 x stawka opłaty
  z kolumny 2)
  2- osobowe ………….………………zł ………….…………zł
  /m-c
  (2 x stawka opłaty
  z kolumny 2)
  3- osobowe ………….………………zł ………….…………zł
  /m-c
  (3 x stawka opłaty
  z kolumny 2)
  4- osobowe i więcej ………….………………zł ………….…………zł
  /m-c
  (stawka opłaty
  z kolumny 2)
  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej
  deklaracji:
  1. Prowadzona jest działalność gospodarcza:
  □ TAK □ NIE
  2. Wytwarzam odpady inne niż komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.
  7 Ustawy z dnia grudnia 2012 r. o odpadach
  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z poz. zm.),**
  □ TAK □ NIE
  G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ( do niniejszej deklaracji dołączono )
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 3
  H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY
  REPREZENRUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
  Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
  …........................................ …............................................................
  (miejscowość i data) (czytelny podpis)
  I. ADNOTACJE URZĘDOWE
  Uwagi
  Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika
  Pouczenie
  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
  egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z poz. zm.)
  Objaśnienia:
  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łączna
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
  nieruchomości odpadów komunalnych
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany
  złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Łączna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
  zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej wysokości
  uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  3. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej
  wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
  komunalnych była świadczona.
  4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn
  nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel
  nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
  5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt,
  burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla
  wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki,
  w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość
  odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 4
  6. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej,
  Wójt Gminy Łączna określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości
  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  * pole nieobowiązkowe
  ** art. 3 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (
  Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z poz. zm.):
  „odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
  domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
  niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
  które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
  w gospodarstwach domowych;zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
  odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów,
  która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;”
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 5
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 3 marca 2015 r.
  Imię i nazwisko PESEL
  Adres zamieszkania
  Oświadczam, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi złożyłem w gminie: ………………………………., w dniu
  …………………
  Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem
  faktycznym:
  ……………………………. ………………………………………..
  (data) (podpis składającego oświadczenie)
  Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  Uchwalając nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi wzięto pod uwagę pismo nr. PNK-III.160.21.2013 Wojewody
  Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2013 r. dotyczące stanowiska Generalnego Inspektora
  Ochrony Danych Osobowych w sprawie pozyskiwania danych osobowych od osób
  składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W
  związku z powyższym deklaracja została zmieniona tak, aby nie została naruszona ochrona
  danych osobowych. Zebrane informacje służą jedynie do obliczenia wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec tego, traci moc uchwała nr
  XXV/191/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Rady Gminy w Łącznej w sprawie wzoru
  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
  właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
  gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z poz. zm ) gmina biorąc pod uwagę
  konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
  miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996
  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399
  z poz. zm.) deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której
  wytwarzane są odpady komunalne.
  Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż
  stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera
  również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach
  potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie.
  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego
  oraz stanowi podstawę do prowadzenia działań dążących do realizacji celu, jakim jest
  systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łączna.
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1157
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 2047 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna