(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR X/48/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 69 500 zł zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 275 077,52 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69 500 zł zgodnie z załącznikiem nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 165 077,52 zł.
  § 3. 1 Wprowadza się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „ Zadania inwestycyjne
  roczne w 2015 roku” , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 6, Nr 12, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdzia
  ł § Treść
  Kwota
  dochodów
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 500,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 61 500,00
  6680
  Wpłata środków finansowych
  z niewykorzystanych w terminie wydatków,
  które nie wygasają z upływem roku budżetowego 61 500,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD
  OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
  JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
  WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 000,00
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
  jednostek samorządu terytorialnego na
  podstawie ustaw 8 000,00
  0910
  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
  podatków i opłat 8 000,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 69 500,00
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 500,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 61 500,00
  Wydatki majątkowe 61 500,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 8 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00
  Wydatki majątkowe 8 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 69 500,00
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.
  w złotych
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  rok
  budżetowy
  2015 (7+8+9+1
  0)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania
  pod refundację
  wydatków
  dotacje i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  w miejscowości
  Podzagnańszcze
  projekt
  61 500 61 500 Urząd Gminy
  Łączna
  Ogółem 61 500 61 500 0 x
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
  finansowe
  rok budżetowy
  2015 (8+9+10+
  11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania
  pod refundację
  wydatków
  dotacje i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  sanitarnej
  w miejscowościach Gózd
  i Łączna 2009-2016
  5 100 000 1 994 229 795 000 0 0 0 1 199 229 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 100 000 1 994 229 795 000 0 1 199 229
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2017
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  sanitarnej
  w miejscowości
  Podzagnańszcze 2014-
  2017
  3 000 000 0 Urząd Gminy
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 3 000 000 0 0
  3. 720 72095
  e-świętokrzyskie-
  Rozbudowa
  Infrastruktury
  Informatycznej ' 2007-
  2015
  259 863 214 603 32 191 182 412 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 259 863 214 603 32 191 182 412
  4. 720 72095
  E-świętokrzyskie
  Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego 2007-
  2015
  85 000 36 789 5 518 31 271 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 36 789 5 518 31 271
  5. 853 85395
  Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna 2013-
  2015
  571 113 190 343,88 0 0 0 28 916,55 161 427,33 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 533 113 190 343,88 28 916,55 161 427,33
  wydatki majątkowe 38 000 0
  6. 900 9001
  Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków
  w Kamionkach poprzez
  dostawę i montaż
  urządzeń ( dotacja )
  2014-2015
  900 000 50 000 50 000
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 900 000 50 000 50 000
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  ,
  Ogółem wydatki majątkowe 24 382 863,00 2 295 621,00 882 709,00 0,00 0,00 0,00 1 412 912,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 533 113,00 190 343,88 0,00 0,00 0,00 28 916,55 161 427,33
  Razem 24 915 976,00 2 485 964,88 882 709,00 0,00 0,00 28 916,55 1 574 339,33
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
  w złotych
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2015 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 790 000,00
  I Kredyty i pożyczki 790 000,00
  1. Kredyty § 952 790 000,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
  pochodzących z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 900 000,00
  1. Spłaty kredytów § 992 760 800,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy
  z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992 139 200,00
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona
  w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami
  pochodzącymi z budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
  zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek
  wtórny. § 982
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Dotacje celowe w 2015 roku
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział
  Nazwa jednostki
  otrzymującej
  dotacje
  Zakres Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Starostwo
  powiatowe
  pomoc finansowa na współfinansowanie przebudowy
  drogi powiatowej w miejscowości Występa 350 000
  2. 900 90001
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
  budżetowych jako wkład własny na realizację projektu
  pn.'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków
  w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urzadzeń'.
  50 000
  3. 900 90001
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
  budżetowych - zakup pompy na przepompownię
  ścieków w Kamionkach
  8 000
  II. Dotacje dla jednostek
  spoza sektora finansów
  publicznych
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  1. 851 85154
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
  z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000
  2. 926 92605
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Ogółem 453 000,00
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/48/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2015 r.
  w
  złotych
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek
  budżetowych w tym:
  Nazwa zadania Dział Rozdział §
  Doch
  ody
  ogółe
  m
  Wydatki
  ogółem
  Wyda
  tki
  bieżąc
  e
  wynagro
  dzenia
  i składki
  od nich
  naliczan
  e
  wydatki
  związane
  z realizac

  statutowy
  ch zadań
  Dotacj
  e na
  zadani
  a
  bieżąc
  e
  Świadcze
  nia na
  rzecz
  osób
  fizycznyc
  h
  Wydat
  ki na
  progra
  my
  finanso
  wane
  z udział
  em
  środkó
  w,
  o który
  ch
  mowa
  w art. 5
  ust. 1 p
  kt 2 i 3
  Wydatk
  i na
  obsługę
  długu
  (odsetki
  )
  Wyd
  atki
  z
  tytuł
  u
  poręc
  zeń
  i
  gwar
  ancji
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowan
  e
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust
  . 1 pkt 2 i 3
  zakup
  i objęci
  e akcji
  i udział
  ów
  wniesienie
  wkadów
  do spółek
  prawa
  handloweg
  o
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  I. Dochody i wydatki związane
  z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jednostkami
  samorządu terytorialnego
  II. Dochody i wydatki związane
  z pomocą rzeczową lub finansową
  realizowaną na podstawie
  porozumień między j.s.t.
  Id: 1A88FB4C-C9C7-405B-9489-E07A38EEC765. Podpisany Strona 1
  Przebudow
  a drogi
  powiatowej
  w miejsco
  wości
  Występa
  600 60014 6300 350 000 350 000 350 000
  Ogółem 350 000 350 000 350 000
  Id:


  Data wprowadzenia: 2015-08-28 0900
  Data upublicznienia: 2015-08-28
  Art. czytany: 2670 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna