(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XXII/109/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 roku

  w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 - 2022

  UCHWAŁA NR XXII/109/2016
  Rady Gminy Łączna

  z dnia 25 lipca 2016 roku

  w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 - 2022

  Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje

  § 1
  Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 – 2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

  § 2
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie:
  Gmina Łączna nie posiadała do tej pory dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 - 2022, zwany dalej PGN, jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zasięgiem obszar całej Gminy Łączna. Celem głównym PGN-u jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienie efektywności energetycznej. Realizacja celów, w konsekwencji ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
  Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów, realizujących określoną wizję gminy
  w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się
  z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych
  i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Treść i zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze szczegółowych zaleceń dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej.
  Podstawą opracowanego dokumentu jest inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w Gminie Łączna, w wyniku której określono zużycie energii w roku 2014. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z metodyką zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. Celem realizacji Panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łączna jest redukcja emisji dwutlenku węgla do 2020 roku w stosunku do przyjętego roku bazowego 2014. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łączna.
  Projekt dokumentu był opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  w Kielcach pod kątem konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zarówno RDOŚ pismem z dnia 23.06.2016 r. jak i ŚPWIS pismem z dnia 22.06.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko.
  Zatwierdzony i przyjęty PGN jest niezbędnym dokumentem zarówno dla Gminy, jaki jej mieszkańców oraz innych podmiotów w sytuacji ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w Planie np. z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.


  Data wprowadzenia: 2016-09-07 0848
  Data upublicznienia: 2016-09-07
  Art. czytany: 2559 razy

  » PGN ŁĄCZNA 2016-2022 - rozmiar: 2606612 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 1. Ankieta mieszkalne - rozmiar: 537380 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 2. Ankieta obiekty gminne - rozmiar: 515627 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 3. Ankieta przedsiębiorcy - rozmiar: 515517 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 4. Ankiety budynki mieszkalne - rozmiar: 633027 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 5. Mieszkalne - rozmiar: 1419685 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 6. Obiekty gminne - rozmiar: 423391 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 7. Transport - rozmiar: 367339 bajtów
  Typ pliku: application/save
  » Załącznik 8. Harmonogram realizacji PGN - rozmiar: 165190 bajtów
  Typ pliku: application/save
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna