(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2016r..
 • ZAPYTANIE OFERTOWE 3

  Łączna, dn. 13.12.2016 r.
  Znak: T.041.06.2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  I. Zamawiający
  Gmina Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna
  NIP: 663 18 67 303 REGON: 291010180,
  tel. 41 25 48 960, fax 41 25 48 977

  II. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna”
  (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

  III. Opracowane Studium Wykonalności:
  a) musi odpowiadać wymaganiom dokumentów krajowych i regionalnych,
  b) będzie zgodne z Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
  c) będzie stanowić załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020,
  w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym
  i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

  IV. Założenia ogólne:
  1.Budynki objęte projektem:
  a) Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna
  b) OSP Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna
  c) Zespół Szkół w Goździe, Gózd 125, 26-140 Łączna
  d) Budynek po szkole w Zagórzu, Zagórze 40B, 26-140 Łączna
  2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania niezbędnych dokumentów w tym szacunkowych kosztów inwestycyjnych dot. przedmiotowych zadań w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy.
  3. Studium wykonalności musi być spójne z audytami energetycznymi i dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z wykonawcami opracowującymi w/w dokumenty.
  4. Wykonawca dostarczy dokumenty w liczbie 3 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz
  z wersją elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części (w formacie .doc, .xls i .pdf - 1 egz.). Dokument musi zostać podpisany przez Wykonawcę.
  5. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 studiów wykonalności wraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie każdego ze studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO 2014-2020 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  V. W celu realizacji zadania Wykonawca :
  1. Sporządzi wycenę Studium Wykonalności zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy,
  2. Będzie uczestniczył w ewentualnych spotkaniach roboczych dotyczących konsultacji założeń przyjętych w studiach wykonalności. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający,
  3. Zobowiązany jest również do dokonywania zmian w Studium Wykonalności w zakresie przedstawionym przez Zamawiającego, w trakcie procesu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań,
  4. Każda wersja opracowanego Studium Wykonalności musi zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

  VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1.Oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
  4. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  VII. Dokumenty wymagane w postępowaniu
  W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
  1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Wykaz wykonanych Studiów Wykonalności wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie każdego ze studiów - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

  VIII. Termin wykonania zamówienia
  Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
  Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 20.01.2017 r.

  IX. Sposób i termin zapłaty
  Przelew na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy Łączna.

  X. Termin i miejsce złożenia oferty:
  Ofertę cenową należy przesłać na adres:
  Gmina Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna
  w terminie do dnia 20.12.2016 r. do godz. 13:00
  O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kopertę oznakować napisem:
  Oferta na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna” z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 20.12.2016r. do godz. 13.30”.

  XI. Kryteria wyboru oferty:
  1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału
  w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według poniżej wymienionych kryteriów:
  Kryterium1. - cena - 70% (oferta najniższa cenowo otrzyma 70 pkt.),
  Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
  Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
  Kryterium 2. - doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Studiów Wykonalności dla jst, - max 30%: (30pkt)
  - poniżej 3 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów w ramach RPO 2014-2020 - 0 pkt
  - od 3 do 6 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów w ramach RPO 2014-2020 - 10 pkt
  - od 7 do 10 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów w ramach RPO 2014-2020 - 20 pkt
  - powyżej 10 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów w ramach RPO 2014-2020 - 30 pkt
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów, która nie podlega odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  XII. Osoba do kontaktu:
  Osoba do kontaktu: Ewelina Majcher-Obara, tel. 41 25 48 960 wew. 975, e-mail: [email protected]

  Załączniki do niniejszej oferty:
  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych Studiów Wykonalności


  Data wprowadzenia: 2016-12-13 1010
  Data upublicznienia: 2016-12-13
  Art. czytany: 3005 razy

  » Wykaz - rozmiar: 211932 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Formularz ofertowy - rozmiar: 219371 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Natasza Cierpisz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna