(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony: Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Dostawy
  Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCZNEJ
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292907512
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: 115
  1.5.2.) Miejscowość: Łączna
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.7.) Numer telefonu: 412548465
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgklaczna.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15214f73-16f0-11ed-b950-8227d40187e8
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295615/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08 10:32
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
  3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  https://www.uglaczna.bip.doc.pl
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
  2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
  oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
  wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.uglaczna.bip.doc.pl
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
  zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
  elektronicznej [email protected]
  3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie
  dostępne: https://www.uglaczna.bip.doc.pl
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
  budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej,
  z siedzibą: Łączna 115, 26 - 140 Łączna, e-mail: [email protected], tel.: 41 2548465, reprezentowany przez Marka Waikowicza
  2. Z Inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
  osobowych poprzez adres e-mail [email protected]
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą
  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli niezbędność wykonania obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, a także ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 14 lipca 1983
  r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat
  od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej,
  może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.
  6. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:
  a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
  publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
  b. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Administratora zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym
  wsparcie techniczne lub organizacyjne.
  7. Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych, mają Państwo prawo do:
  a. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych
  danych,
  b. modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania - do ograniczenia ich
  zakresu przetwarzania;
  c. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.
  8. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być
  warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
  2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 ton paliwa opałowego, typu ekogroszek, do siedziby Zakład Gospodarki
  Komunalnej Łączna 115
  4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-04-30
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
  budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
  • Cena 90%
  • Termin płatności 10%
  • Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował się również okresem zwiększonym do 90 dni terminu płatności za wystawianą
  fakturę.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 90
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
  4.3.6.) Waga: 10
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
  kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy wraz z ofertą złożą następujące dokumenty:
  • Formularz Ofertowy którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
  • Oświadczenie dotyczące o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5
  • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4
  • Projekt umowy załącznik nr 3
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu gospodarczego w
  zakresie objętym zamówieniem.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
  2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
  sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
  SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
  zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 11:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: /zgklaczna/SkrytkaESP
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 12:00
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
  2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


  Data wprowadzenia: 2022-08-08 1246
  Data upublicznienia: 2022-08-08
  Art. czytany: 555 razy

  » SWZ - rozmiar: 604273 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki do SWZ - rozmiar: 99520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Bożena Tuśnio
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna