A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 212/4, położonej w obrębie geodezyjnym Zalezianka
» Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 204/5, położonej w obrębie geodezyjnym Klonów
» Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 204/4, położonej w obrębie geodezyjnym Klonów
» Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 204/3, położonej w obrębie geodezyjnym Klonów
» Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 204/2, położonej w obrębie geodezyjnym Klonów
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Nabór na: Samodzielne stanowisko ds pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Łącznej

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Samodzielne stanowisko ds pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy
  w Łącznej

  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  1. spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  - nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią
  2. preferowane wykształcenie wyższe techniczne
  3. posiada łącznie conajmniej dwuletni staż pracy


  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
  a) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
  b) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
  c) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
  d) doświadczenie w pracy samorządowej,
  e) doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej
  f) oprócz wiedzy i doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych dodatkowym atutem będzie udokumentowanie i potwierdzenie skuteczności wcześniej składanych wniosków.
  g) znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym,
  Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

  1. Współ praca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
  2. Inicjowanie udziału Gminy Łączna w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
  3. Przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł.
  4. Współpraca z merytorycznymi pracownikami w Wydziale Technicznym i Wydziale Finansowym w przygotowywani wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.
  5. Sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji z finansowaniem.
  6. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
  7. Gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych.

  5. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys)
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (ksero),
  e) oświadczenie o niekaralności.
  f) kwestionariusz osobowy

  6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na samodzielne stanowisko ds pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 19 stycznia 2007 roku.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 41 2548 961
  tel. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2007-01-04 1215
  Data upublicznienia: 2007-01-04
  Art. czytany: 4699 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna