(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XIII/115/2011 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 grudnia 2011 r.

  UCHWAŁA NR XIII/115/2011
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 28 grudnia 2011 r.

  w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - uchwala się, co następuje:

  § 1.

  Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łączna, wymienione w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały, zostają udostępnione przewoźnikom.

  § 2.

  Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1:
  1. Przystanki komunikacyjne są udostępniane wyłącznie w celu sprawnej wymiany pasażerów, bez możliwości postoju.
  2. Nie udostępnia się przystanku komunikacyjnego następnym przewoźnikom lub do kolejnych zatrzymań środków transportu w razie wyczerpania limitu jego przepustowości.
  3. Korzystający z przystanku komunikacyjnego jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w obowiązującym rozkładzie jazdy.
  4. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego musi się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi i przystanku komunikacyjnego oraz niepowodujący zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.
  5. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów
  i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych
  w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.
  6. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika) i podlega uzgodnieniu
  z Gminą.


  § 3.

  1. Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łączna:
  1) 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
  2. Operator publicznego transportu zbiorowego realizujący przewozy będące przedmiotem umowy z Gminą Łączna o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  jest w powyższym zakresie zwolniony z opłat wskazanych w ust. 1.
  3. Przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego jest zobowiązany do uiszczania opłat wskazanych w ust. 1 jako miesięcznej opłaty łącznej obliczanej jako iloczyn liczby zatrzymań w danym miesiącu określonej w obowiązującym rozkładzie jazdy oraz stawek określonych w ust. 1.
  4. Miesięczną opłatę łączną, o której mowa w ust. 3, przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego jest zobowiązany uiścić z góry do 15-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
  5. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

  § 4.

  Uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych dokonuje w formie pisemnej Wójt Gminy Łączna.

  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 6.

  Przystanki komunikacyjne niewymienione w załączniku do uchwały, a udostępnione przewoźnikom przed jej wejściem w życie, udostępnia się do czasu wygaśnięcia zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

  § 7.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Uzasadnienie

  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem
  1 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom.
  Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób ich wykorzystania i obejmuje wszystkie przystanki, z których aktualnie korzystają przewoźnicy prowadzący na terenie Gminy Łączna działalność w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/115/2011
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 28.12.2011r.


  WYKAZ PRZYSTANKÓW

  Lp. Nazwa Przystanku Droga Strona
  1 Łączna I Starodroże DK7 P
  2 Łączna II Starodroże DK7 L
  3 Łączna III Starodroże DK7 P
  4 Gózd I Starodroże DK7 P
  5 Gózd II Starodroże DK7 L
  6 Gózd III Starodroże DK7 L
  7 Gózd IV Starodroże DK7 P
  8 Gózd V Starodroże DK7 L
  9 Gózd VI Starodroże DK7 P
  10 Występa I Starodroże DK7 L
  11 Występa II Starodroże DK7 P
  12 Klonów I Droga powiatowa 0595T P
  13 Klonów II Droga powiatowa 0595T P
  14 Jaśle I Droga powiatowa 0307T P
  15 Zalezianka I Droga powiatowa 0307T P
  16 Zalezianka II Droga powiatowa 0307T P
  17 Występa III Droga powiatowa 0307T P
  18 Łączna IV Droga powiatowa 0588T P
  19 Zagórze I Droga powiatowa 0588T P
  20 Zagórze II Droga powiatowa 0588T P
  21 Zagórze III Droga powiatowa 0588T P
  22 Zagórze IV Droga powiatowa 0588T P
  23 Zagórze V Droga powiatowa 0588T P
  24 Podzagnańszcze I Droga powiatowa 0589T L
  25 Zaskale I Droga powiatowa 0589T L
  26 Zaskale II Droga powiatowa 0589T L
  27 Kamionki I Droga gminna P  Data wprowadzenia: 2012-01-16 1020
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 3483 razy

  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 1418240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna