(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXV/237/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  UCHWAŁA NR XXXV/237/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do
  niniejszej uchwały.
  § 3. Aktualizuje się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
  3 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Dochody
  Dzia
  ł
  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwota
  dochodów
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00
  75023 Urzędy Gmin 2 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -4 300,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku
  od czynności cywilnoprawych, podatków i opłat
  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
  organizacyjnych 1 500,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku
  od spadków i darowizn,od czynności cywilnoprawych
  oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 30 600,00
  0310 Podatek od nieruchomości 30 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
  samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -36 400,00
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej -6 000,00
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -30 800,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 400,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800,00
  80101 Szkoły podstawowe 800,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 500,00
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500,00
  2360
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych ustawami 1 500,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 0,00
  85395 Pozostala działalność 0,00
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich -4,76
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
  płatności w ramach budżetu środków europejskich 4,76
  Ogółem zwiększenia dochodów 0,00
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/237/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 0,00
  85395 Pozostała działalność 0,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
  mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  -4,76
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
  mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4
  4,76
  Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/237/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
  L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  p. Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca zadanie
  lub koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2013
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 1 723 460
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego
  Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 723 460
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 784 002
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323 239 318
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
  2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000 65 000
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  4
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00
  Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
  Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 2
  Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00
  - środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 500 000 365 170
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200 478 005
  Wydatki majątkowe: 0 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761
  Priorytet: 2013
  Urzad Gminy
  Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191
  Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 3
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 9 570 9 570
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  7. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 GOPS Łączna Wartość zadania: 179 500,00 179 500,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 179 500,00 179 500,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 18 839,00 18 839,00
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 8 086,00 8 086,00
  853 85395
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 152 575,00 152 575,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 170 655,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 132 655,00
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 19 898,25
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 4
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 112 756,75
  Wydatki majątkowe: 38 000 38 000
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 8 392 644,00 3 742 634,00
  Wydatki bieżące: 1 992 785,00 901 217,00
  - środki z budżetu j.s.t. 214 241,00 120 326,00
  - środki z budżetu krajowego 88 052,95 27 984,25
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 690 491,05 752 906,75
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Wydatki majątkowe: 6 399 859,00 2 841 417,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 5 700,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 841 623,00 1 485 790,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 5


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 0950
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 3158 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2014-01-20
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna