(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022

  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Uchwała nr XXXV/238/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Łączna na lata 2013-2022
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226,
  art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na
  lata 2013-2022.
  1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  §1
  A Przewodn czfecy Rady
  Stanisł; iw 'Starz
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  )
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr XXXV/238/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.12.2013 r
  Wyszczególnienie Dochody ogółem
  z tego:
  Dochody bieżące
  w tym:
  Dochody
  majątkowe
  w tym:
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób fizycznych
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób prawnych
  podatki i opłaty
  w tym:
  z podatku od
  nieruchomości
  z subwencji
  ogólnej
  z tytułu dotacji i
  środków
  przeznaczonych
  na cele bieżące
  ze sprzedaży
  majątku
  z tytułu dotacji
  oraz środków
  przeznaczonych
  na inwestycje
  Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
  Formuła [1.1M1-2]
  Wykonanie 2010 14 658 978,00 12 436 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222 668,00 4 180,33 0,00
  Wykonanie 2011 15 156 101,75 13 010 830,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 271,64 0,00 0,00
  Plan3kw. 2012 15 565 645,00 13 078 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 652,00 433 000,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 14 846 811,30 13 194 755,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 652 055,98 433 969,00 0,00
  2013 16 230 942,89 14 585 452,89 1 934 043,00 5 897,00 2 455 200,00 1 110 000,00 6 395 467,00 3 484 873,89 1 645 490,00 100 000,00 1 491 490,00
  2014 15 973 827,00 14 773 827,00 1 934 858,00 5 915,00 2 650 000,00 1 080 000,00 6 396 800,00 2 751 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
  2015 15 800 000,00 14 900 000,00 1 935 300,00 5 920,00 2 700 000,00 1 090 000,00 6 397 500,00 2 762 008,00 900 000,00 0,00 0,00
  2016 14 900 000,00 14 900 000,00 1 935 800,00 6 000,00 2 715 000,00 1 095 000,00 6 400 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 0,00
  2017 15 100 000,00 15 100 000,00 1 936 400,00 6 047,00 2 725 000,00 1 100 000,00 6 430 000,00 2 781 000,00 0,00 0,00 0,00
  2018 15 400 000,00 15 400 000,00 1 937 000,00 6 098,00 2 740 000,00 1 110 000,00 6 475 000,00 2 792 000,00 0,00 0,00 0,00
  2019 15 700 000,00 15 700 000,00 1 937 400,00 6 120,00 2 755 000,00 1 120 000,00 6 510 000,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
  2020 16 000 000,00 16 000 000,00 1 937 800,00 6 150,00 2 760 000,00 1 120 000,00 6 520 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00
  2021 16 400 000,00 16 400 000,00 1 938 200,00 6 210,00 2 765 000,00 1 125 000,00 6 550 000,00 2 810 000,00 0,00 0,00 0,00
  2022 16 800 000,00 16 800 000,00 1 938 600,00 6 280,00 2 770 000,00 1 130 000,00 6 580 000,00 2 817 000,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 1
  Wyszczególnienie Wydatki ogółem
  i
  z tego:
  Wynik budżetu
  Wydatki bieżące
  w tym:
  Wydatki majątkowe
  z tytułu poręczeń i
  gwarancji
  w tym:
  na spłatę przejętych
  zobowiązań samodzielnego
  publicznego zakładu opieki
  zdrowotnej
  przekształconego na
  zasadach określonych w
  przepisach o działalności
  leczniczej, w wysokości w
  jakiej nie podlegają
  sfinansowaniu dolacją z
  budżetu państwa)
  wydatki na obsługę
  długu
  w tym:
  gwarancje i poręczenia
  podlegające wyłączeniu z
  limitów spłaly zobowiązań
  określonych w art. 243 ust. 3
  pkl 2 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz. 1240, z póżn. zm.) lub
  art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z
  dnia 30 czerwca 2005 r. o
  finansach publicznych (Dz.
  U. Nr 249.poz. 2104,z
  późn. zm.)
  odsetki i dyskonto
  określone w art. 243
  ust. 1 ustawy lub
  art. 169 ust. 1 ufp z
  2005 r.
  Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
  Formuła [2.1]+ [2.2] [i] -m
  Wykonanie 2010 15 684 556,28 11 344 224,51 0,00 0,00 0,00 143 342,87 143 342,87 4 340 331,77 -1 025 578,28
  Wykonanie 2011 17 161 334,25 11 413 553,71 0,00 0,00 0,00 219 927,93 219 927,93 5 747 780,54 -2 005 232,50
  Plan 3 kw. 2012 16 100 645,00 12 590 404,00 0,00 0,00 0,00 304 768,00 304 768,00 3 510 241,00 -535 000,00
  Wykonanie 2012 1) 14 6Q0 402,35 12 360 983,30 0,00 0,00 0,00 333 150,46 333 150,46 2 239 419,05 246 408,95
  2013 17 685 942,89 13 824 325,89 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 3 861 617,00 -1 455 000,00
  2014 14 976 827,00 13 459 827,00 0,00 0,00 0,00 162 686,00 162 686,00 1 517 000,00 997 000,00
  2015 14 897 000,00 13 604 431,00 0,00 0,00 0,00 118 968,00 118 968,00 1 292 569,00 903 000,00
  2016 14 031 576,25 13 429 457,25 0,00 0,00 0,00 64 881,00 64 881,00 602 119,00 868 423,75
  2017 14 248 100,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 713 008,00 851 900,00
  2013 14 402 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 444 000,00 997 500,00
  2019 14 746 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 787 236,00 953 064,00
  2020 15 438 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 1 082 000,00 562 000,00
  2021 15 874 400,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 974 400,00 525 600,00
  2022 16 061 164,00 15 230 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 831 164,00 738 836,00
  ' z tego:
  w tym: w tym: w tym: w tym:
  Wyszczególnienie
  Przychody
  budżetu
  Nadwyżka
  budżetowa z lat
  ubiegłych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Wolne środki, o
  których mowa w
  art. 217 ust.2 pkt
  6 ustawy
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Kredyty,
  pożyczki, emisja
  papierów
  wartościowych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Inne przychody
  niezwiązane z
  zaciągnięciem
  długu
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
  Formuła [4.1]+ [4.2]+ [4.3]
  + [4.4]
  Wykonanie 2010 2 023 353,00 0,00 0,00 102 968,00 102 968,00 1 920 385,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 3 247 704,36 0,00 0,00 207 704,36 207 704,36 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00
  Plan3kw. 2012 1 322 200,00 0,00 0,00 156 600,00 156 000,00 1 165 600,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 756 686,86 0,00 0,00 156 686,86 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
  2013 2 602 400,00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 2 386 505,00 1 320 000,00 0,00 0,00
  2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  z tego; w tym: Kwota
  zobowiązań
  w tym: w tym: wynikających z
  Wskaźnik
  zadłużenia do
  Wskaźnik
  zadłużenia do
  łączna kwola przypadających
  na dany rok kwot wyłączeń
  określonych w: art. 243 ust. 3
  pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3
  pkt 1 ufpz 2005 r.). art. 121a
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
  r. - Przepisy wprowadzające
  ustawę o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz. 1241, z późn. zm.) oraz
  art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia
  2012 r. o zmianie niektórych
  ustaw w związku z realizacją
  ustawy budżetowej (Dz.U. poz
  1456)
  w tym: Łączna kwota
  wyłączeń z
  ograniczeń długu
  określonych w art.
  170 ust 3 ufp z
  2005 r, oraz w art.
  36 ustawy o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej
  przejęcia przez
  Wyszczególnienie
  Rozchody
  budżetu
  Spłaty rat
  kapitałowych
  kredytów i
  pożyczek oraz
  wykup papierów
  wartościowych
  kwota
  przypadających na
  dany rok kwot
  wyłączeń
  określonych w art.
  243 ust. 3 pkt 1
  ustawy lub art. 169
  ust. 3 pkt 1 ufp z
  2005 r.
  Inne rozchody
  niezwiązane ze
  spłatą długu
  Kwota długu
  kwota wyłączeń z
  ograniczeń długu
  określonych w art.
  170 ust. 3 ufp z
  2005 r.
  dochodów
  ogółem
  określony w art.
  170 ufp z 2005
  r., bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  określonych w
  pkt6.1.
  dochodów
  ogółem, o
  którym mowa w
  a / t 170 ufp z
  2005 r., po
  uwzględnieniu
  wyłączeń
  określonych w
  pkt 6.1.
  jednostkę
  samorządu
  terytorialnego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształcanych
  jednostkach
  zaliczanych do
  sektora finansów
  publicznych
  Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7
  Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6,1]/[1]
  Wykonanie 2010 790 070,00 790 070,00 0,00 0,00 0,00 4 042 585,00 0,00 0,00 27,58% 27,58% 0,00.
  Wykonanie 2011 1 085 758,00 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 5 996 800,00 0,00 0,00 39,57% 39,57% 0,00
  Plan 3 kw. 2012 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 6 375 200,00 0,00 0,00 40,96% 40,96% 0,00
  Wykonanie 2012 1) 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 5 809 600,00 0,00 0,00 39,13% 39,13% 0,00
  2013 1 147 400,00 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 7 397 323,75 0,00 0,00 45,58% 45,58% 0,00
  2014 997 000,00 997 000,00 0,00 0,00 0,00 6 400 323,75 0,00 0,00 40,07% 40,07% 0,00
  2015 903 000,00 903 000,00 0,00 0,00 0,00 5 497 323,75 0,00 0,00 34,79% 34,79% 0,00
  2016 868 423,75 868 423,75 0,00 0,00 0,00 4 628 900,00 0,00 0,00 31,07% 31,07% 0,00
  2017 851 900,00 851 900,00 0,00 0,00 0,00 3 777 000,00 0,00 0,00 25,01% 25,01% 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00 0,00 0,00 18,05% 18,05% 0,00
  2019 953 064,00 953 064,00 0,00 0,00 0,00 1 826 436,00 0,00 0,00 11,63% 11,63% 0,00
  2020 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 1 264 436,00 0,00 0,00 7,90% 7,90% 0,00
  2021 525 600,00 525 600,00 0,00 0,00 0,00 738 836,00 0,00 0,00 4 , 5 1% 4 , 5 1% 0,00
  2022 738 836,00 738 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
  Strona 4
  }
  Wyszczególnienie
  Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
  której mowa w art. 242 ustawy
  Wskaźnik spłaty zobowiązań
  Wskaźnik
  planowanej łącznej
  kwoty spłaty
  zobowiązań, o
  której mowa w art
  169 ust. 1 ufp z
  2005 r. do
  dochodów ogółem,
  bez uwzględnienia
  wyłączeń
  określonych w pkt
  5.1.1.
  Wskaźnik
  planowanej łącznej
  kwoty spłaty
  zobowiązań, o
  której mowa w art
  169 ust 1 ufp z
  2005 r. do
  dochodów ogółem,
  po uwzględnieniu
  wyłączeń
  przypadających na
  dany rok
  określonych w pkt
  5.1.1.
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoly spłaty
  zobowiązań, o której
  mowa w art 243 ust 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, bez
  uwzględnienia
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego i bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  przypadających na
  dany rok określonych w
  pkt 5.1.1.
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której mowa
  w art. 243 ust. 1 ustawy do
  dochodów ogółem, bez
  uwzględnienia zobowiązań
  związku współtworzonego
  przez jednostkę samorządu
  terytorialnego, po
  uwzględnieniu wyłączeń
  przypadających na dany rok
  określonych w pkt 5.1.1.
  Kwota zobowiązań
  związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego
  przypadających do
  spłaty w danym roku
  budżetowym,
  podlegająca doliczeniu
  zgodnie z art. 244
  ustawy
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której
  mowa w art. 243 ust. 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytonalnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń
  Dopuszczalny wskaźnik
  spłaty zobowiązań
  określony w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w art. 36 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012 r. o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu • plan 3
  kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Dopuszczalny
  wskaźnik spłaty
  zobowiązań określony
  w art. 243 ustawy, po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w art. 36 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012 r o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu o wykonanie
  roku poprzedzającego
  rok budżetowy
  Informacja o spełnieniu
  wskaźnika spłaty
  zobowiązań
  określonego w art 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w pkt 5.1.1.,
  obliczonego w oparciu
  o plan 3 kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Informacja o
  spełnieniu wskaźnika
  spłaty zobowiązań
  określonego w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określanych
  w pkt 5.1 1.,
  oOliczoneyo w oparciu
  o wykonanie roku
  poprzedzającego rak
  budżetowy
  Różnica miedzy
  dochodami bieżącymi a
  wydatkami bieżącymi
  Różnica między
  dochodami bieżącymi.
  powiększonymi 0
  nadwyżkę budżetową
  określoną w pkt 4 1. i
  wolne środki określone
  w pkt 4 2. a wydatkami
  bieżącymi,
  pomniejszonyrni[6j) o
  wydatki określone w pkt
  2.1.2.
  Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1
  Formuła [1.13-12.1] [1.1) + [4.1] + [4.2) -
  [2.1| -[2.1.2]
  ([2.1.1|+ [2.1.3.1] +
  [5,1])/[1]
  ([2.l.l|ł|Z1.31jł[5.t|-
  (5.1.11-12.1 11] KII]
  ([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
  [5.1])/[1]
  ([2.1.1]+ [2.1.3.1]+ [5.1]-
  [5.1.1] - [2.1.1.1] >/[1]
  ([2.1.11+12.1 3.11+|S 11+19.5]-
  [5.1.1H21.1.1M11
  średnia z trzech
  poprzednich lat [9,6,1]
  średnia z trzech
  poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] -[9.7.1]
  Wykonanie 2010 1 092 085,49 1 195 053,49 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 0,00 6,37% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Wykonanie 2011 1 597 276,40 1 804 980,76 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 0,00 8,61% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Plan 3 kw. 2012 488 589,00 645 189,00 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 0,00% 0,00% TAK TAK
  Wykonanie 2012 1) 833 772,02 990 458,88 7,55% 7,55% 7,55% 7,55% 0,00 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK
  2013 761 127,00 977 022,00 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 0,00 8,73% 7,98% 8,85% NIE TAK
  2014 1 314 000,00 1 314 000,00 7,26% X 7,26% 7,26% 0,00 7,26% 7,26% 8,13% TAK TAK
  2015 1 295 569,00 1 295 569,00 6,47% X 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 6,49% 7,36% TAK TAK
  2016 1 470 542,75 1 470 542,75 6,26% X 6,26% 6,26% 0,00 6,26% 7,25% 7,25% TAK TAK
  2017 1 564 908,00 1 564 908,00 6,01% X 6,01% 6,01% 0,00 6,01 % 8,77% 8,77% TAK TAK
  2018 1 441 500,00 1 441 500,00 6,78% X 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 9,48% 9,48% TAK TAK
  2019 1 740 300,00 1 740 300,00 6,23% X 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,86% 9,86% TAK TAK
  2020 1 644 000,00 1 644 000,00 3,86% X 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,27% 10,27% TAK TAK
  2021 1 500 000,00 1 500 000,00 3,51% X 3,51% 3,51% 0,00 3 , 5 1% 10,24% 10,24% TAK TAK
  2022 1 570 000,00 1 570 000,00 4,58% X 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 10,17% 10,17% TAK TAK
  Strona 5
  )
  w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
  z tego:
  Wyszczególnienie
  Przeznaczenie
  prognozowanej
  nadwyżki
  budżetowej
  Spłaty kredytów,
  pożyczek i wykup
  papierów
  wartościowych
  Wydatki bieżące na
  wynagrodzenia i
  • składki od nich
  naliczane
  Wydatki związane z
  funkcjonowaniem
  organów jednostki
  samorządu
  terytorialnego)
  Wydatki objęte
  limitem art. 226 ust.
  3 ustawy bieżące majątkowe
  Wydatki
  inwestycyjne
  kontynuowane
  Nowe wydatki
  inwestycyjne
  Wydatki majątkowe
  w formie dotacji
  Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
  Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
  Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonania 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan3kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 5 668 211,45 1 434 947,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2013 0,00 0,00 6 664 020,00 1 367 220,00 3 708 373,00 706 956,00 3 001 417,00 2 303 978,00 1 557 639,00 0,00
  2014 997 000,00 997 000,00 6 450 100,00 1 640 000,00 1 307 691,50 594 271,50 713 420,00 263 420,00 853 580,00 0,00
  2015 903 000,00 903 000,00 6 460 000,00 1 645 000,00 832 776,00 152 776,00 660 000,00 0,00 1 292 569,00 0,00
  2016 868 423,75 868 423,75 6 465 000,00 1 650 000,00 600 219,00 0,00 600 219,00 0,00 602 119,00 0,00
  2017 851 900,00 851 900,00 6 500 000,00 1 655 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 713 008,00 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 6 520 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0,00
  2019 953 064,00 953 064,00 6 580 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 236,00 0,00
  2020 562 000,00 562 000,00 6 620 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 000,00 0,00
  2021 525 600,00 525 600,00 6 635 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 400,00 0,00
  2022 738 836,00 738 836,00 6 650 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 164,00 0,00
  Strona 6
  Finansowanie programów, projetsiów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w a a '5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
  w tym: w tym: w tym:
  Dochody bieżące
  na programy,
  projekty lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym: Dochody w tym:
  Wydatki bieżące na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  -ustawy
  Wydatki bieżące na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  wynikające wyłącznie
  z zawartych umów z
  podmiotem
  dysponującym
  środkami, o których
  mowa w art. 5 ust. 1
  pkt 2 ustawy
  Wyszczególnienie
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  i ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  majątkowe na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  środki określone w
  art, 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  finansowane
  środkami
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Lp 12.1 12,1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
  Formuła
  Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan 3 kw. 2012 578 742,96 0,00 0,00 1 778 652,00 0,00 0,00 736 786,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 603 033,80 0,00 0,00 941 601,00 0,00 0,00 702 624,08 702 624,08 0,00
  2013 816 603,00 816 603,00 0,00 1 491 490,00 1 491 490,00 0,00 901 217,00 901 217,00 0,00
  2014 290 110,00 290 110,00 0,00 1 134 830,00 1 134 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strona
  Wyszczególnienie
  Kwoty dotyczące przejęcia i spiaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
  Wydatki majątkowe
  na programy,
  projekty lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym: Kwota zobowiązań
  wynikających z
  przejęcia przez
  jednostkę
  samorządu
  terytorialnego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształcanych
  samodzielnych
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Dochody
  budżetowe z tytułu
  dotacji celowej z
  budżetu państwa, o
  której mowa w art.
  196 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r.
  o działalności
  leczniczej (Dz.U. Nr
  112, poz. 654, z
  późn. zm.)
  Wysokość
  zobowiązań
  podlegających
  umorzeniu, o którym
  mowa;w art. 190
  ustawy o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przekształconego
  na zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  likwidowanego na
  zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przejętych do końca
  2011 r. na
  podstawie
  przepisów o
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Wydatki bieżące na
  pokrycie ujemnego
  wyniku finansowego
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  finansowane
  środkami
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Wydatki majątkowe
  na realizację
  programu, projektu
  lub zadania
  wynikające wyłącznie
  z zawartych umów z
  podmiotem
  dysponującym
  środkami, o których
  mowa w art. 5 ust. 1
  pkt 2 ustawy
  Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13 5 13.6 13.7
  Formuła
  Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan3kw. 2012 2 823 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 1 617 598,48 1 617 598,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2013 2 841 417,00 2 841 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 8
  Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
  w tym:
  Wyszczególnienie
  Spłaty rat
  kapitałowych oraz
  wykup papierów
  wartościowych, o
  których mowa w pkt.
  5.1., wynikające
  wyłącznie z tytułu
  zobowiązań już
  zaciągniętych
  Kwota długu,
  którego planowana
  spłata dokona się z
  wydatków budżetu
  Wydatki
  zmniejszające dług
  spłata zobowiązań
  wymagalnych z lat
  poprzednich, innych
  niż w pkt 14.3.3
  związane z
  umowami
  zaliczanymi do
  tytułów dłużnych
  wliczanych w
  państwowy dług
  publiczny
  wypłaty z tytułu
  wymagalnychporęczeń
  i
  gwarancji
  Wynik operacji
  niekasowych
  wpływających na
  kwotę długu (m.in.
  umorzenia, różnice
  kursowe)
  Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
  Formuła
  Wykonanie 2010 790 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2011 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plan3kw. 2012 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykonanie 2012 1) 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2013 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 997 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 903 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 851 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 856 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  DRZEWO
  Strona 9
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA Załącznik Nr 2
  do Uchwały Nr XXXV/238/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.12.2013 r.
  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 180 647 zł,
  wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta w okresie od 30 października 2013 roku , czyli od
  dnia ostatniej zmiany WPF zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/232/2013 , a wynikającymi z
  konieczności wprowadzenia dotacji celowych przekazanych na zadania bieżące z zakresu
  administracji rządowej jak również dotacji na realizację zadań bieżących gmin zgodnie z
  decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego.
  W załączniku nrl Wieloletnia Prognoza Finansowa :
  Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 180 647 z ł , co wpłynęło na wzrost
  wydatków bieżących jednostki również o kwotę 180 647 zł.
  Zaktualizowane został}' również zapisy dotyczące źródeł dochodów budżetowych, oraz
  wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naluiczane oraz na wydatki związane z
  funkcjonowaniem organów jst.
  W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie
  przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające
  z art'; 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie
  roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone .
  PRZEWO
  RAD
  Stan


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 0951
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 3639 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna