(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi

  OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM
  ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA
  informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi


  1. Nazwa i adres jednostki :
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1 B.
  26-140 Łączna

  2. Określenie stanowiska :
  referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi

  3. Wymagania niezbędne :
  Kandydatem na stanowisko urzędnicze może być osoba , która :
  1) jest obywatelem polskim;
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
  publicznych ;
  3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
  tym stanowisku ;
  4) posiada wykształcenie średnie i co najmniej 2 - letni staż pracy w jednostkach
  samorządu terytorialnego;
  5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  4. Wymagania dodatkowe:
  - znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych z zakresu ustaw :
  - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - o samorządzie gminnym,
  - o pracownikach samorządowych,
  - Kodeksu postępowania administracyjnego
  oraz dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego Microsoft Office.
  Preferowany kandydat z wykształceniem wyższym.


  5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
  - prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnych na terenie Gminy Łączna,
  - obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,
  - stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
  - współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
  - współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia;
  - przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna (w tym sprawdzanie stanu faktycznego w terenie),
  - współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
  - prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców Gminy,
  - opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  - prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna,
  - przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  - monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
  - prowadzenie spraw dotyczących wyrobów zawierających azbest,
  - prowadzenie spraw dotyczących zakłócania stosunków wodnych,
  - prowadzenie całokształtu spraw dot. obowiązków energetyka gminnego,
  - uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
  - przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
  - opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji, przekazywanie dokumentacji przetargowej
  - pracownikowi odpowiedzialnemu za stronę BIP Urzędu Gminy, publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
  - sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert
  - złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno – prawnym i spełniania przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb Komisji przetargowej,
  - przedkładanie członkom Komisji Przetargowej i Wójtowi dokumentów dotyczących przeprowadzonego postepowania o zamówienie publiczne do zatwierdzenia,
  - sporządzanie dla potrzeb Wójta okresowych informacji z wykonanych zamówień,
  - przygotowywanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i przedkładanie ich Kierownikowi Wydziału,
  - branie czynnego udziału w załatwianiu odwołań, protestów, interwencji, interpelacji, skarg, wniosków zgłaszanych do Wójta w zakresie objętym zadaniami stanowiska,
  - przygotowywanie projektów umów, aneksów umów zawartych w trybie Ustawy Pzp,
  - przygotowywanie Planu Zamówień i przedkładanie go Kierownikowi Wydziału,
  - dbanie o terminowe zwroty wadium dla prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Gminy,
  - dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  - wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków,
  - sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności,
  - sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska,
  - przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska,
  - współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych oraz z pozostałymi pracownikami wydziału w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
  - współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi wydziałami,
  - uczestniczenie w przekazaniach placów budów, nadzór nad inwestycjami i komisyjnych odbiorach wykonanych robót i usług,
  - wykonywanie innych, nie objętych niniejszym, zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Kierownika Wydziału, Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

  6.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny, I piętro,
  c) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,
  d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  e) obsługa bezpośrednia interesantów ,
  f) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,
  g) budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem windy);
  h) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
  i) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łącznej – dopuszcza się możliwość negocjacji wynagrodzenia.
  j) w przypadku udokumentowanego doświadczenia na tożsamym stanowisku możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

  6a. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  7.Wymagane dokumenty :
  1) list motywacyjny ;
  2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
  4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5) kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku , gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy;
  6) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem );
  7) oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz , że korzysta z pełni praw publicznych;
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ;
  10) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Łączna dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO.

  W/w dokumenty i oświadczenia winny być odręcznie podpisane przez kandydata – dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

  8. Termin i miejsce składania dokumentów :

  Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :
  „Nabór na wolne stanowisko pracy – referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi ” w terminie do dnia 31 maja 2024r. do godz. 12.00 :
  *osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy Łączna lub
  *pocztą na adres: Urząd Gminy Łączna, Czerwona Górka 1B. 26-140 Łączna

  Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu .  Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej)
  a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


  Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez :
  - umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łączna ,
  - opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom.. 691 399 473


  Łączna, dnia 20 maja 2024r.  Data wprowadzenia: 2024-05-20 1353
  Data upublicznienia: 2024-05-20
  Art. czytany: 662 razy

  » ogłoszenie - rozmiar: 340264 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna